Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

 Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm. ).

 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 59) 

 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

7. Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 stycznia 2023.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Regulamin określa zasady, tryb i kryteria rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego
oraz klasy pierwszej.

 

§ 2

 

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1) Burmistrzu Miasta i Gminy – oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec,

 

2) Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

3) Szkole - oznacza to Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

 4) regulaminie - oznacza to „Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024,

 

5) postępowaniu rekrutacyjnym - oznacza to proces naboru dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej w/g kryteriów ustalonych
w regulaminie,

 

6) rodzicu – oznacza to również prawnych opiekunów dziecka,

 

7) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

 

8) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

 

1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej obejmuje następujące etapy:

 

1) poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
o możliwości złożenia deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym,

 

2) złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego,

 

3) określenie liczby miejsc wolnych w oddziale przedszkolnym,

 

4) udostępnienie regulaminu rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

 

a) na tablicy ogłoszeń w szkole,

 

b) na stronie internetowej szkoły,

 

5) składanie ,,Wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” oraz ,,Wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej”

 

6) podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej

 

7) rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

2. Regulamin podlega publikacji na stronie internetowej BIP szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 4

 

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2. W pierwszej kolejności przyjmowanie są dzieci 4 i 5- letnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  dyrektor może przyjąć dziecko młodsze.

 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

4. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmowane są do oddziałów złożonych z dzieci wg zbliżonego wieku odpowiednio do liczby wolnych miejsc w oddziale.

 

5. Liczebność oddziału wynosi 22 dzieci.

 

6. W procesie rekrutacji do oddziału dzieci 6-letnich „zerówki” w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 6-letnie, potem w miarę wolnych miejsc dzieci 5-letnie.

 

7. W rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację podstawową
i rekrutację uzupełniającą.

 

8. Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana tylko w przypadku, gdy w wyniku rekrutacji podstawowej w oddziale przedszkolnym zostaną wolne miejsca.

 

9. W rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio zasady, kryteria i tryb określony
dla rekrutacji podstawowej.

 

10. Miejsce w oddziale przedszkolnym, które zostanie zwolnione przez dziecko wcześniej przyjęte w wyniku rekrutacji podstawowej lub uzupełniającej może być przyznane dziecku
z listy nieprzyjętych, które otrzymało największą liczbę punktów.

 

 

 

§ 5

 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni
przed rozpoczęciem procesu rekrutacji składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

 

2. Rodzice  pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

 3. Po zakwalifikowaniu się dziecka do oddziału przedszkolnego i „zerówki” rodzic
w ustalonym terminie składa pisemne oświadczenie woli przyjęcia.

 

 

 

4. W przypadku;

 

a. braku złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1,

 

b. braku złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 3,

 

dziecko zostaje skreślone z listy.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY PIERWSZEJ

 

§ 6

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 prowadzone będzie w terminie podanym przez szkołę do publicznej wiadomości określonym zarządzeniem nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 stycznia 2023.

 

2. Szczegółowe informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu 18 2757408.

 

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

 

5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 4, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

6. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 

7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 7

 

1. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane i przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi w szkole w tym zakresie przepisami.

 

2. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

3. Klauzula informacyjna Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Wiesławem Kowalskim pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych
oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także -
w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

LICZBA ODDZIAŁÓW

 

§ 8

 

 1. Liczba oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych określona jest corocznie w „Arkuszu organizacyjnym szkoły”.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

§ 9

 

Harmonogram i terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 jest określony w zarządzeniu nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 stycznia 2023.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

§ 10

 

 

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Czarny Dunajec, a do klasy pierwszej zamieszkałe w obwodzie szkoły SP w Chochołowie.

 

2. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny dziecka,

 

2) niepełnosprawność dziecka,

 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

 

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

 

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

 

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,

 

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący.

 

4. W przypadku, gdy liczba dzieci spełniających kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest większa niż liczba miejsc w oddziale przedszkolnym, w dalszym procesie weryfikacji przyjmuje się kryteria wyznaczone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków oraz wiek dziecka.

 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość i wymagają udokumentowania odpowiednio poprzez:

 

1) złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o wielodzietności rodziny dziecka,

 

2) przedstawienia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)- poświadczone przez rodzica lub oryginał
lub notarialnie poświadczona kopia, wypis,

 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - poświadczone przez rodzica lub oryginał
lub notarialnie poświadcz. kopia, wypis,

 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)- poświadczone przez rodzica lub oryginał lub notarialnie poświadczone kopia, wypis,

 

7. Kryteria, o których mowa w ust. 3, wymagają udokumentowania odpowiednio
poprzez złożenie przez każdego z rodziców:

 

1) zaświadczeniu z zakładu pracy o zatrudnieniu,

 

2) w przypadku samo zatrudnienia – aktualny wpis do działalności gospodarczej
lub zaświadczenie z KRUS-u,

 

3) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym,

 

4) oświadczenia o miejscu zamieszkania.

 

W przypadku braku udokumentowania kryteriów, o których mowa w ust. 3, nie będą nadawane odpowiednio punkty.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

§11

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego sporządza się
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły może zostać zaskarżone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), §13 W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy, o których mowa w podstawie prawnej niniejszego regulaminu.