Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci w szkole.

2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

-  „Przyprowadzanie dzieci do szkoły” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali lekcyjnej;

- „Odbieranie dziecka ze szkoły” – rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka
ze szkoły;

4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

 

 

§ 2

Przyprowadzanie dzieci do szkoły

 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest zebrać
od rodziców pisemne deklaracje, określające sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach szkolnych.

2. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych od pracy oddziału/ klasy, do którego uczęszcza dziecko).

3. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela szkoły oraz od chwili odebrania dzieci ze szkoły.

4. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od czasu kończenia zajęć dydaktycznych.                                                                               

5. Wejście do szkoły odbywa się przez hol, w którym dyżur  w czasie przerw międzylekcyjnych pełnią nauczyciele.

6. Za samowolne przebywanie dziecka na terenie przyszkolnym po zajęciach – szkoła nie bierze odpowiedzialności.

7. Wychowawcy klas I – III są zobowiązani do odprowadzenia uczniów
po lekcjach do świetlicy. W przypadku, gdy dzieci kończą zajęcia z innym nauczycielem niż wychowawca, wówczas to dany nauczyciel ma obowiązek zaprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej.

8. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel, który przyprowadza dzieci
do świetlicy, jest zobowiązany poinformować wychowawcę świetlicy, ilu uczniów pozostawia pod jego opieką.

9. Do odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.

 

10. Nauczyciele świetlicy sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi lub upoważnionej osobie.

 

§ 3

Odbiór dzieci ze szkoły

 

1. Na życzenie rodziców dziecko, które ukończyło 7. rok życia, może samo
lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić po zajęciach do domu, jeżeli:

-   czas wyjścia ze szkoły jest czasem uzgodnionym z rodzicami,

- rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach),

-  w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu lub życiu dziecka (przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, przejazd środkami komunikacji itp.).

2. Po zajęciach nauczyciele kl. 0 – III odprowadzają dzieci do szatni, skąd odbierane są przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Pozostali uczniowie odprowadzani są do świetlicy albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów idą samodzielnie do domu (dotyczy to dzieci, które ukończyły 7. rok życia).

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.

4. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy:

-  nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

-  wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

- jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję, czy należy wezwać policję. Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia.

5. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

- niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami,

- zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

- po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia
z podjętych działań.

6. Jeśli dziecko musi pozostać w świetlicy, a nie jest zapisane na listę, to wychowawca lub nauczyciel ma obowiązek przekazać wychowawcom świetlicy numery telefonów do rodziców/opiekunów dziecka. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzice/opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na samodzielny powrót
do domu.

7. Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje dyrektorowi szkoły.

8. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko ze świetlicy osobiście.
W uzasadnionej sytuacji może upoważnić do odbioru inną osobę.

9. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia
do domu.

10. Gdy rodzic/opiekun lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce
z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu
w danym czasie i osobiście odbiera dziecko.

11. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności wychowawca informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku wychowawcy.

12. Wychowawca gromadzi i przechowuje w dzienniku wychowawcy do końca roku szkolnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

13. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I – III (po ukończeniu
przez dziecko 7. roku życia), którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi
w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

14. Osoba upoważniona w momencie odbierania dziecka powinna posiadać
przy sobie dowód tożsamości i okazać się nim na żądanie nauczyciela.

15. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły musi być udokumentowany stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie. Wychowawca informuje o tym nauczyciela, prowadzącego ostatnią lekcję w danej klasie.

16. Rodzice /prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (mające ukończony 13. rok życia). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.

 

17. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też niepełnoletnią.

18. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

19. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zainteresować się dzieckiem pozostawionym na terenie szkoły bez opieki.

 

Chochołów, 02.09.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

                                                                   ………………………………………