Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie
z dnia 9 lutego 2022 r.

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły oraz terenu wokół Szkoły (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, przebieralni,.

3. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy
przez pracowników Szkoły.

4. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, zwana dalej Szkołą.

 

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

1.    zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników,

2.    ochrona mienia Szkoły,

 

§ 3

1.    System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie
i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer
i rejestratory (rejestrator).

2.    Kamery monitoringu znajdują się na korytarzach szkolnych oraz na zewnątrz  budynku.

3.    Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: dyrektor Szkoły

 

 

§ 4

1.    Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2.    Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

3.    Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

4.    Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

5.    W uzasadnionych przypadkach nagrania mogą zostać zaprezentowane uczniom, rodzicom lub pracownikom szkoły w celu ustalenia rzeczywistych faktów zdarzenia
z poszanowaniem praw osób trzecich.

6.    W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7.    Po upływie okresów, o których mowa w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

1.    Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest  
poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach
na obszar monitorowany.

2.    Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.    Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie Szkoły, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.    Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5.      Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły  lub w przypadku jego nieobecności przez jego społecznego zastępcę.

6.      Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

7.    Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

8.    Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie .

 

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia  przez Dyrektora Szkoły.

Załącznik nr 1 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 

1.    Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie (adres: Chochołów 184b, adres e-mail:, numer telefonu: 182757408).

2.    Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: )

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.    Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku
z art. 108a Prawo oświatowe.

6.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacji międzynarodowej.

8.    Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do:

-        do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich
oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

-        prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

-        prawo do ograniczenia przetwarzania;

-        prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9.    Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załącznik nr 2 Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

Wzór oświadczenia

dotyczącego monitorowania

Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w jednostce Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie przyjmuję do wiadomości, że u mojego pracodawcy stosowany jest monitoring wizyjny
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły .

 

 

_____________________________________________

 

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)