Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Nowy Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

im. POWSTAŃCÓW

 

CHOCHOŁOWSKICH

 

W CHOCHOŁOWIE

 

 

 

 

 

Spis treści

 

I   Postanowienia ogólne ………………………………………………………………     s. 3

II  Cele i zadania szkoły .………………………………………………………….…..     s. 3

III  Organy szkoły …………………………………………………………………….     s. 4

IV  Organizacja pracy szkoły ………………………………………………………....      s. 6

V   Organizacja zajęć edukacyjnych ………………………………………………….      s. 8

VI   Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego …………….     s. 10

VII  Organizacja biblioteki, świetlicy, stołówki szkolnej …………………………..…     s. 11

VIII Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły ………..……………….     s. 13

IX    Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów …..…….    s. 18

X     Prawa i obowiązki uczniów. Nagrody i kary …………………………………….     s. 24

XI    Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego ………………….…….     s. 29

XII   Ceremoniał, sztandar i godło szkoły …………………………………………..…    s. 35

XIII  Przepisy końcowe ………………………………………………………….........     s. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania szkoły podstawowej, której nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie.

2. Siedziba szkoły mieści się w Chochołowie (Chochołów 184 b, 34-513 Chochołów).

§ 2. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu (ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec).

§ 3. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

2)      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Czarny Dunajec;

3)      dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

4)      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycielki i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

5)      uczniach – należy przez to rozumieć uczennice i uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

6)      rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów prawnych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

7)      radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

8)      samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

9)      radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie;

10)   dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny Librus;

11)   ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

12)   ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

 

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

 

§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe i ustawy
o systemie oświaty oraz innych przepisów prawa.

§ 5. Szkoła w szczególności realizuje cele w zakresie:

1)      edukacji, w tym kształcenia i wychowania uczniów, udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania opieki nad uczniami
z niepełnosprawnościami;

2)      kształtowania i rozwijania wśród uczniów kompetencji wspierających wszechstronny rozwój człowieka i zapewniających przygotowanie do życia we współczesnym świecie;

3)      upowszechniania wśród uczniów wiedzy ekologicznej (w tym klimatycznej), prawnej
i związanej z przygotowaniem do życia w rodzinie;

4)      kształtowania wśród uczniów postaw prodemokratycznych oraz promowania partycypacji obywatelskiej;

5)      umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6)      upowszechniania wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz promowania ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.

§ 6. Cele, o których mowa w § 4, szkoła realizuje w szczególności poprzez:

1)      organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      tworzenie warunków do bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia;
w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole funkcjonuje monitoring;

3)      stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się, w tym dostęp do Internetu;

4)      kształtowanie wśród uczniów umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy, radzenia sobie z trudnymi emocjami, planowania własnego rozwoju, ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory;

5)      nauczanie i pracę oparte na podmiotowości każdego członka społeczności szkolnej;

6)      organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń;

7)      współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi;

8)      opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Rozdział III
Organy szkoły

 

§ 7. Organami szkoły są:

1)      dyrektor,

2)      samorząd uczniowski,

3)      rada pedagogiczna,

4)      rada rodziców.

§ 8. Dyrektor szkoły realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły, wspierając uczenie się i wszechstronny rozwój uczniów, pracę nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

2)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

3)      prowadzi nadzór nad działalnością, analizuje jego wyniki i wdraża formułowane
na ich podstawie wnioski;

4)      prowadzi nadzór nad realizacją celów i zadań szkoły, o których mowa w rozdziale II;

5)      publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły w formie ogólnodostępnej ujednolicone teksty statutu szkoły, regulaminu samorządu uczniowskiego, regulaminu rady rodziców, regulaminu rady pedagogicznej.

§ 9. 1. Samorząd uczniowski realizuje kompetencje wynikające z przepisów prawa,
w szczególności:

1)      współtworzy dogodne warunki nauki;

2)      proponuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;

3)      wybiera opiekuna samorządu uczniowskiego.

2. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Opiekę nad działaniami samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 10. Rada pedagogiczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:

1)      współtworzy dogodne warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów
oraz pracy nauczycieli;

2)      wspiera rzetelną realizację programów nauczania opartą o formułowanie wymagań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

§ 11. Rada rodziców realizuje zadania i kompetencje wynikające z przepisów prawa,
w szczególności:

1)      współtworzy dogodne warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniów oraz pracy nauczycieli;

2)      wyraża opinie i wnioskuje do dyrektora szkoły i organu prowadzącego we wszystkich sprawach związanych z działalnością szkoły.

§ 12. 1. Organy, o których mowa w § 7, współdziałają ze sobą poprzez bieżące informowanie pozostałych organów o swojej działalności i jej planowanych kierunkach.

2. Poszczególne organy mogą zgłaszać innemu organowi swoje wnioski i uwagi
co do prowadzonej przez ten organ działalności. Organ powinien ustosunkować się
do zgłoszonych uwag bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.

3. Organy mogą organizować wspólne narady i konsultacje.

4. Koordynowaniem współpracy organów zajmuje się dyrektor szkoły.

§ 13. 1. Spory pomiędzy organami rozwiązuje dyrektor szkoły, o ile nie jest stroną sporu.

2. Spory, w których stroną jest dyrektor szkoły, rozwiązuje rada pedagogiczna, o ile nie zostaną naruszone w ten sposób kompetencje innych właściwych organów.

3. Organ odpowiedzialny za rozwiązanie sporu powinien dążyć do tego, by organy pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu bezstronności
i obiektywizmu, a także z uwzględnieniem interesów organów pozostających w sporze.

 

Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły

 

§ 14. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)      arkusz organizacji szkoły,

2)      plan finansowy szkoły,

3)      plan pracy szkoły,

4)      tygodniowy rozkład zajęć,

5)      przydział czynności poszczególnym nauczycielom i pozostałym pracownikom.

§ 15. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:

1)      szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników (z tym, że dobór podręczników nie jest obowiązkowy), który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)      program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowany
przez wszystkich nauczycieli.

§ 16. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez organizację:

1)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)      zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami;

3)      zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)      zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia i uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

5)      zajęć propagujących umiejętne spędzanie czasu wolnego, rozwijających umiejętności cyfrowe;

6)      gimnastyki korekcyjnej;

7)      zajęć z doradztwa zawodowego;

8)      zajęć religii i etyki;

9)      zajęć wychowania do życia w rodzinie;

10)  dodatkowych zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych;

11)  zajęć prowadzonych w formie kształcenia na odległość.

§ 17. 1. W szkole działają oddziały:

1)      ogólnodostępne,

2)      przedszkolny.

2. Oddziały, o których mowa w ust. 1, są organizowane i funkcjonują zgodnie z odrębnymi przepisami ich dotyczącymi.

§ 18.  1. Szkoła zapewnia możliwość funkcjonowania wolontariatu uczniów przez cały rok szkolny.

2. Szkoła wspiera działania podejmowane w ramach wolontariatu w szczególności poprzez:

1)      informowanie za pośrednictwem nauczycieli wychowawców o działaniach możliwych do podjęcia w ramach wolontariatu oraz inspirowanie do nich;

2)      udzielanie pomocy merytorycznej uczniom zaangażowanym w wolontariat;

3)      wyznaczanie przez dyrektora szkoły nauczyciela sprawującego opiekę nad danymi działaniami w ramach wolontariatu – na wniosek zainteresowanych uczniów;

4)      udostępnianie (w miarę możliwości) pomieszczeń szkolnych na działania prowadzone przez uczniów w ramach wolontariatu.

§ 19. W szkole udziela się opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebne wsparcie, poprzez:

1)      diagnozowanie potrzeb;

2)      wnioskowanie do instytucji wspierających;

3)      organizowanie zajęć zgodnych z potrzebami;

4)      organizowanie pomocy o charakterze socjalnym;

5)      organizowanie pomocy o charakterze motywacyjnym, tj. stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe.

§ 20. 1. Szkoła współdziała według bieżącego zapotrzebowania zgłaszanego przez organy szkoły, nauczycieli, rodziców lub uczniów z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, koordynuje dyrektor szkoły.

§ 21. 1. Szkoła na bieżąco współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ustala się zasady odbierania dzieci uczęszczających
do oddziału przedszkolnego na zasadach zgodnych z § 22.Te same zasady obowiązują
w stosunku do uczniów, którzy nie ukończyli siódmego roku życia.

§ 22. Szkoła możewspółdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej według bieżącego zainteresowania i potrzeb uczniów i nauczycieli, a także z uczelniami wyższymi, w szczególności umożliwiając odbywanie praktyk pedagogicznych.

Rozdział V
Organizacja zajęć edukacyjnych

 

§ 23. 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego.

2. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku i realizowane są w formie stacjonarnej, chyba że z odrębnych przepisów wynika obowiązek bądź możliwość realizacji zajęć edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość (nauczanie zdalne).

3. Nauczanie zdalne odbywa się według zasad wynikających z przepisów prawa,
z uwzględnieniem ust. 4-6.

4. Nauczyciele do realizacji zajęć w formie nauczania zdalnego wykorzystują poniższe narzędzia informatyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne, które służą również
do przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć:

1)      platformy nauczania zdalnego: Microsoft Teams;

2)      komunikatory poczty elektronicznej;

3)      dziennik elektroniczny.

 

5. Uczniowie korzystający z kształcenia na odległość przesyłają prace, zadania, wykorzystując narzędzia wymienione w ust. 4. Dopuszcza się też możliwość dostarczenia pracy ucznia bezpośrednio do nauczyciela lub sekretariatu szkoły/szkoły.

6. W celu zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych
w formie nauczania zdalnego:

1)      szkoła korzysta tylko z urządzeń informatycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo danych ich użytkowników;

2)      uczniowie przed przystąpieniem do korzystania z danego narzędzia informatycznego lub danej technologii informacyjno-komunikacyjnej muszą zostać w zrozumiałej formie zapoznani przez nauczyciela z zasadami obsługi danego narzędzia lub danej technologii, a także odnośnymi wymogami bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa;

3)      uczniowie najpóźniej w pierwszym dniu nauczania zdalnego w danym roku szkolnym są zaznajamiani z zasadami bezpiecznego wykorzystywania urządzeń i technologii informatycznych, higieny cyfrowej, pracy z komputerem;

4)      nauczyciele, realizując zajęcia w formie nauczania zdalnego, organizują to nauczanie w sposób, który nie wymaga od uczniów ciągłego korzystania z monitorów ekranowych;

5)      wychowawca oddziału koordynuje, pod nadzorem dyrektora szkoły, realizację zajęć
w formie nauczania zdalnego, w szczególności dbając o przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny kształcenia podczas nauczania zdalnego
i nadzorując, by w jego oddziale kształcenia z użyciem monitorów ekranowych
i bez ich użycia odbywało się przemiennie.

 

7. Uczniowie potwierdzają uczestnictwo w zajęciach realizowanych w formie nauczania zdalnego w jeden z poniższych sposobów:

1) wpis w komunikatorze tekstowym wykorzystywanego narzędzia lub technologii,
o których mowa w ust. 4;

      2)   wypowiedź głosowa;

      3) wysłanie wiadomości elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną – z tym zastrzeżeniem, że nie można wymagać od uczniów uruchomienia przekazu audio-wideo w celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach.

8. Zajęcia edukacyjne odbywają się, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym, w salach lekcyjnych, pracowniach, w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym.

9. Zajęcia edukacyjne mogą się też odbywać w innych miejscach, niż wskazano w ust. 2,
w szczególności w placówkach kulturalno-oświatowych, na otwartych boiskach i placach,
w parkach, w specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych zajęć edukacyjnych.

§ 24. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego roku szkolnego i trwa do 31 stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się
z pierwszym dniem lutego i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu I półrocza.

§ 25. 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowywania we właściwej dokumentacji obecności, nieobecności uczniów i spóźnień na dane zajęcia.

 

 

 

Rozdział VI
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

§ 26. W szkole działa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego koordynowaniem zajmuje się wyznaczony nauczyciel doradca zawodowy.

§ 27. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego praca nauczycieli sprowadza się do:

1)      udziału w szkoleniu członków rady pedagogicznej z udziałem doradcy zawodowego
i przekazanie materiałów metodycznych wychowawcom i nauczycielom w zakresie prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego,

2)      poznania priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na każdy rok nauki,

3)      uwzględniania zagadnień związanych z doradztwem zawodowym w pracy wychowawcy oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

4)      tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych związanych
z orientacją i doradztwem zawodowym (współpraca z biblioteka szkolną).

§ 28. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego przewiduje się następujące formy pracy z uczniami:

1)      poznawanie różnych zawodów poprzez obserwacje, lekcje, warsztaty, literaturę, wywiady, spotkania;

2)      poznawanie własnej osobowości (rozmowy z psychologiem, doradcą zawodowym, testy, warsztaty, treningi);

3)      autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;

4)      konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów;

5)      poznawanie warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych (pogadanki, informatory, informacje internetowe);

6)      pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz konstruowaniu indywidualnego planu działania (indywidualne porady);

7)      analiza lokalnego, krajowego i unijnego rynku pracy (kontakt z urzędem pracy, informacje internetowe, giełdy pracy);

8)      przygotowanie uczniów do reorientacji, mobilności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych (poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne);

9)      grupowe i indywidualne zajęcia aktywizujące do prawidłowego wyboru zawodu
i szkoły (warsztaty, treningi);

10)  pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej,

11)  wskazywanie możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaszkolnym.

§ 29. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego przewiduje się następujące formy współpracy z rodzicami:

1)      prezentacja pracy doradczej na rzecz uczniów (spotkania z wychowawcą, doradcą zawodowym, pedagogiem – klasowe i indywidualne);

2)      zajęcia psychoedukacyjne wspomagające rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych (warsztaty, prelekcje, mediacje);

3)      włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań zawodoznawczych szkoły;

4)      przedstawianie pełnej oferty szkolnictwa ponadpodstawowego;

5)      praca indywidualna (w razie potrzeby);

6)      przedstawianie możliwości zatrudnienia na lokalnym, ogólnopolskim i unijnym rynku pracy (spotkania z przedstawicielami urzędu pracy).

 

Rozdział VII
Organizacja biblioteki, świetlicy, stołówki szkolnej

 

§ 30. 1. W szkole działa biblioteka na zasadach zgodnych z przepisami prawa oświatowego. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

2. Organizacja pracy biblioteki sprowadza się do:

1)      wydzielenia w pomieszczeniu części na księgozbiór, czytelnię, miejsce
do prowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, funkcjonowanie szkolnego centrum multimedialnego, miejsce pracy bibliotekarza;

2)      ustalenia godzin pracy biblioteki adekwatnie do planu lekcji;

3)      opracowania regulaminu biblioteki, który ustalany jest zarządzeniem dyrektora szkoły;

4)      umożliwiania korzystania z biblioteki uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły, rodzicom na zasadach zgodnych z regulaminem biblioteki.

3. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami poprzez:

1)      udostępnianie księgozbioru w czasie trwania zajęć lekcyjnych przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu zgodnie z wyeksponowanymi godzinami pracy biblioteki;

2)      wypożyczanie podręczników, pomocy dydaktycznych, literatury metodycznej, pozycji popularyzujących wiedzę pedagogiczną;

3)      tworzenie księgozbioru regionalnego;

4)      wsparcie w doborze literatury i korzystaniu ze źródeł informacji;

5)      wsparcie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli;

6)      informowanie o aktywności czytelniczej;

7)      pomoc w przygotowaniu się uczniów do konkursów, prezentacji, przedstawień, itp;

8)      wspieranie w rozwoju zainteresowań;

9)      współpracę w realizacji założeń programu wychowawczo-profilaktycznego;

10)   wymianę pozycji między bibliotekami i pozyskiwanie literatury dostępnej w innych bibliotekach;

11)   udział w zajęciach, konkursach prowadzonych przez inne biblioteki;

12)   zobowiązanie czytelników do przestrzegania regulaminu.

§ 31. 1. W szkole działa świetlica na zasadach zgodnych z przepisami prawa oświatowego.

2. Świetlicę prowadzą wychowawcy świetlicy.

3. Świetlica działa w dniach odbywania się zajęć edukacyjnych.

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

5. Do świetlicy dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc. Grupa liczy do 25 osób.

6. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obydwojga pracujących rodziców,
w drugiej pozostałe dzieci.

7. Świetlica zapewnia uczniom:

1)      opiekę;

2)      zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia ruchowe, odrabianie lekcji;

3)   pobyt w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły i uzgodnionych z organem prowadzącym.

 

8. Dzieci są odbierane ze świetlicy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby upoważnione przez nich we wniosku. Stosuje się tutaj zasady analogiczne do obowiązujących wobec dzieci z oddziału przedszkolnego określone w § 75. Dzieci po ukończeniu ósmego roku życia
po zakończonych zajęciach świetlicowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych wracają do domu samodzielnie.

§ 32. 1. W szkole działa stołówka na zasadach zgodnych z przepisami prawa.

2. Stołówka jest miejscem, gdzie każdy uczeń może spożyć posiłek.

3. Szkoła zapewnia uczniom w stołówce odpłatną możliwość spożycia jednego gorącego posiłku w ciągu dnia.

3. Stołówka zapewnia ciepły posiłek uczniom zakwalifikowanym do pomocy finansowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Stołówka działa w dniach odbywania się zajęć edukacyjnych i funkcjonuje zgodnie
z odrębnym regulaminem, który ustala dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.

 

 

 

 

Rozdział VIII
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

§ 33. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
w ust.1, określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust.1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 34. 1. Nauczyciele wykonują swoje zadania wynikające z przepisów prawa, niniejszego statutu oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)      realizacja podstawy programowej wraz z wymaganiami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb i możliwości ucznia;

2)      realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

3)      dbałość o bezpieczeństwo uczniów i higieniczne warunki nauki;

4)      stosowanie w pracy metod zapewniających efektywną naukę i efektywny rozwój uczniów oraz stałe dokształcanie się w tym zakresie;

5)      prowadzenie dyżurów przed lekcjami, podczas przerw między lekcjami
i po zakończeniu zajęć, zgodnie z regulaminem dyżurów.

3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:

1)      planowanie pracy wychowawczej w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i indywidualne potrzeby uczniów;

2)      realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;

3)      prowadzenie zajęć w ramach godzin z wychowawcą zgodnie z potrzebami uczniów danego oddziału;

4)      dbałość o warunki efektywnego uczenia się i rozwoju uczniów;

5)      udział w działaniach zespołów wychowawczych;

6)      stwarzanie warunków do budowania dobrych relacji na linii uczeń – nauczyciel – rodzic.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 

1)      udostępnianie księgozbioru i innych źródeł informacji i prowadzenie rejestru wypożyczeń;

2)      tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, organizację księgozbioru podręcznego, wydzielenie działu lektur, przygotowanie odpowiednich programów komputerowych, archiwizację dokumentów, zakładanie folderów;

3)      pozyskiwanie literatury i źródeł informacji sprzyjających rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, wystawek książek, prezentacja nowości;

4)      prowadzenie gazetek okolicznościowych, upamiętnianie rocznic, organizowanie wystaw, organizowanie spotkań z interesującymi postaciami, promowanie działań biblioteki;

5)      prowadzenie zajęć czytelniczych dla uczniów, wdrażanie uczniów do samodzielnego, aktywnego poszukiwania informacji, jej oceny i użyteczności;

6)      ewidencja wypożyczeń, prowadzenie ewidencji wypożyczeń podręczników, oprawa książek i zabezpieczanie przed zniszczeniem, drobne naprawy książek uszkodzonych, gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie zbiorów (książek, czasopism, płyt, nośników cyfrowych, itp.), planowanie zakupów, prowadzenie statystyk, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, inwentaryzacja;

7)      prowadzenie dziennika pracy bibliotekarza.

5. Do zadań nauczyciela-doradcy zawodowego należy:

 

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3)      wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji
na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia
dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4)      udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5)      prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

7)      wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

8)      współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach;

9)      współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom;

10)   opracowanie planu realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na konkretny rok szkolny.

§ 35. 1. W szkole zatrudnieni są pedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, psycholog, logopeda oraz wychowawca świetlicy, którzy wykonują swoje zadania wynikające
z przepisów prawa, niniejszego statutu oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole.

2. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb;

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)      wspieranie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

6)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

7)      udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

8)      organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;

9)      współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu, instytucjami i poradniami specjalistycznymi.

 

3. Do zadań edukacyjnych nauczyciela wspomagającego należy:

 

1)      udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem
w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego;

2)      współpraca z nauczycielem prowadzącym lub specjalistą w zakresie doboru efektywnych form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym;

3)      współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc
w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć;

4)      wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5)      udzielenie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny;

6)       dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

7)       informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych;

8)      prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych;

9)      udział w spotkaniach z prawnymi opiekunami, informowaniu ich o postępach ucznia, instruktaż do pracy w domu.

 

4.      Do zadań integrujących nauczyciela wspomagającego należy:

 

1)      czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy, a także całej szkoły tak, by uniknąć tzw. integracji pozornej;

2)      czuwanie i budowanie integracji pomiędzy opiekunami dzieci pełnosprawnych
i niepełnosprawnych;

3)      budowanie integracji pomiędzy nim samym a nauczycielem wiodącym.

 

5.      Do zadań opiekuńczo – wychowawczych nauczyciela wspomagającego należy:

 

1)      realizacja czynności opiekuńczych w stosunku do uczniów niepełnosprawnych;

2)       wspieranie prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka;

3)      prowadzenie wspólnie z wychowawcą działalności wychowawczej na terenie oddziału.

 

6. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)      przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)      po diagnozie wstępnej kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;

3)      organizowanie pomocy logopedycznej odpowiednio do wyników badań;

4)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

5)      organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

6)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

7)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

8)      realizacja działań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

7. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i otoczenie ich opieką;

2)      organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej;

3)      organizacja pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy z nauką;

4)      organizowanie gier i zabaw ruchowych i bezpiecznych form aktywności fizycznej;

5)   wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stwarzanie warunków
dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;

6)      kształtowanie nawyków i potrzeby uczestnictwa w kulturze;

7)   upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości
oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

8)      rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności.

8.  Do zadań pedagoga specjalnego w oddziale przedszkolnym, szkole i placówce należy
w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami;

2) współpraca w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 36. 1. Dyrektor szkoły tworzy następujące stanowiska:

 

      1) konserwator - palacz,

      2) 2 sprzątaczki.

 

2. Szczegółowy zakres czynności osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa
w ust. 1, określa dyrektor szkoły.

 

 

 

Rozdział IX
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 

§ 37. 1. Nauczyciele we wrześniu formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

2. Formułowanie wymagań edukacyjnych odbywa się poprzez:

1)      przygotowanie przez nauczyciela ogólnych wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny zgodnie z podstawą programową i przyjętym programem;

2)      zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami.

3. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny powinny uwzględniać niezbędny
do opanowania minimalny zakres wiedzy i umiejętności, stopień rozumienia materiału naukowego, stopień opanowania umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, stopień postępu w procesie uczenia się i rozwoju.

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny powinny być dostosowane do zdolności, możliwości, zainteresowań oraz stanu psychofizycznego ucznia.

5. Zapoznanie rodziców i uczniów z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkami i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się
na następujących zasadach:

1)      informowanie uczniów ma miejsce we wrześniu na jednych z pierwszych zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, w rubryce przeznaczonej na temat lekcji;

2)      informowanie rodziców ma miejsce we wrześniu podczas zebrania, co zostaje udokumentowane w dzienniku elektronicznym w rubryce przeznaczonej
na odnotowanie tematyki zebrania.

6. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według następujących zasad:

1)      uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu,
co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, w rubryce przeznaczonej na temat lekcji

2)      rodzice są informowani na pierwszym zebraniu we wrześniu, co zostaje udokumentowane w dzienniku elektronicznym w rubryce przeznaczonej
na odnotowanie tematyki zebrania.

7.      Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę
z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi
na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami
i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

8.      Dokumentacja, o której mowa w § 38, jest udostępniana w dzienniku elektronicznym.

§ 38. Ocenę zachowania ucznia ustala się w oparciu o następujące kryteria:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia i aktywność w procesie uczenia się
(np. umiejętność udzielania i korzystania z pomocy/wsparcia, planowanie pracy, wypracowanie własnych metod uczenia się);

2)      przynależność do szkolnej wspólnoty (np. angażowanie się w akcje organizowane
w szkole, szacunek do rówieśników i pracowników szkoły, dbałość o komunikację
z rówieśnikami i dorosłymi opartą na szacunku, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o piękno mowy ojczystej, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią);

3)      dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo (postawa prozdrowotna, proekologiczna, bezpieczne zachowania podczas lekcji, przerw, innych sytuacji szkolnych
i pozaszkolnych, np. wycieczek).

§ 39. 1. Ocenianie bieżące jest realizowanym przez nauczycieli procesem docenienia starań oraz wyrażania uznania dla osiągnięć ucznia.

2. Ocenianie bieżące realizowane jest za pomocą:

1)      oceny słownej – odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia oraz jego zachowania
i trudności w procesie uczenia się;

2)      oceny wspierającej – odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia w aspekcie doceniania poprawnych rozwiązań oraz udzielania jemu pomocy i wsparcia
w poszukiwaniu powodów niepowodzeń i niwelowaniu ich;

3)      oceny wyrażonej stopniem (będącej wsparciem w efektywnym uczeniu się, w pracy nad sobą ucznia i wsparciem w planowaniu jego nauki poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć) według skali:

a)      stopień celujący (6, cel);

b)      stopień bardzo dobry+ (5+, bdb+);

c)      stopień bardzo dobry (5, bdb);

d)     stopień bardzo dobry- (5-, bdb-);

e)      stopień dobry+ (4+, db+);

f)       stopień dobry (4, db);

g)      stopień dobry- (4-, db-);

h)      stopień dostateczny+ (3+, dst+);

i)        stopień dostateczny (3, dst);

j)        stopień dostateczny- (3-, dst-);

k)      stopień dopuszczający+ (2+, dop+);

l)        stopień dopuszczający (2, dop);

m)    stopień dopuszczający- (2-, dop-);

n)      stopień niedostateczny + (1+, ndst+);

o)      stopień niedostateczny (1, ndst);

4)      oceny zachowania w klasach IV-VIII (informującej o postępach w procesie rozwoju) według skali:

a)      ocena wzorowa (wz);

b)      ocena bardzo dobra (bdb);

c)      ocena dobra (db);

d)     ocena poprawna (pop);

e)      ocena nieodpowiednia (ndp);

f)       ocena naganna (ng);

5)      w klasach I-III dopuszcza się stosowanie określeń: wspaniale, super, bardzo dobrze, dobrze, brawo, pracuj jeszcze, postaraj się.

§ 40. W ramach oceniania bieżącego uczeń dokumentuje swój proces uczenia się, gromadzi swoje wytwory i ocenione prace.

§ 41. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej lub
w formie skrótu w przypadku oceny zachowania, oceny klasyfikacyjne – w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także odnotowuje się oceny w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających.

§ 42. Dopuszcza się stosowanie w ocenianiu bieżącym następujących oznaczeń:

1)      nb – nieobecność podczas sprawdzania wiadomości i umiejętności;

2)      bz – brak zadania,;

3)      np – nieprzygotowanie do zajęć;

 

– które stanowią informację dla ucznia i rodziców dotyczącą konieczności nadrobienia zaległości, tj. uzupełnienia brakującej wiedzy, notatek, zapisów w ćwiczeniach, prac, zadań, itp. (na zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu).

 

§ 43. Dopuszcza się możliwość odnotowywania w dzienniku elektronicznym pisemnej informacji o zachowaniu ucznia.

§ 44. Oceny klasyfikacyjne roczne w klasach I-III są ocenami opisowymi.

§ 45. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania
w klasach IV-VIII są wyrażone stopniem według skali, jaką przewidują odrębne przepisy prawa oświatowego.

§ 46. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne podlegają ustnemu uzasadnieniu przez nauczyciela. Na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnienie powinno być sporządzone w formie pisemnej
lub elektronicznej.

§ 47. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

 

1)      wypowiedzi ustne;

2)      odpowiedzi pisemne: sprawdziany (prace klasowe), testy, kartkówki, wypracowania, dyktanda;

3)      prace domowe;

4)      recytacje;

5)      prezentacje.

§ 48. 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na bieżąco uczniowi
i jego rodzicom.

2. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom przez nauczyciela na terenie szkoły w terminie dogodnym dla każdej ze stron i ustalonym przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.

§ 49. 1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. O przewidywanej niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
oraz nagannej ocenie zachowania należy poinformować na cztery tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 50. 1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dwa dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 51. 1. Ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel. Śródroczna ocena klasyfikacyjna opiera się na osiągniętych przez ucznia efektach kształcenia zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.

2. Ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dokonuje wychowawca:

1)      zasięgając opinii obejmujących informacje zwrotne o zachowaniu ocenianego ucznia od pozostałych nauczycieli i uczniów danego oddziału oraz od ocenianego ucznia
– z tym, że do ustalenia oceny konieczne jest pozyskanie informacji zwrotnych
od większości nauczycieli i informacji zwrotnych od większości uczniów danego oddziału;

2)      opierając się na spełnieniu kryteriów na poszczególne oceny, a w szczególności:

 

a)      ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny bardzo dobrej, a ponadto wykazuje własną inicjatywę, dba o dobre imię szkoły
i godnie ją reprezentuje, wykazuje się szczególną aktywnością, w tym biorąc udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym, dba o piękno mowy ojczystej oraz jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;

b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto włącza się w prace na rzecz szkoły i środowiska z własnej inicjatywy;

c)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków ucznia i jest aktywny w procesie uczenia się (np. umiejętnie udziela i korzysta
z pomocy/wsparcia, planuje pracę, wypracowuje własne metody uczenia się, regularnie przygotowuje się do lekcji, punktualnie i systematycznie uczęszcza
na zajęcia szkolne); czuje przynależność do szkolnej wspólnoty (np. angażuje się w akcje organizowane w szkole, szanuje rówieśników i pracowników szkoły, dba o komunikację z rówieśnikami i dorosłymi opartą na szacunku, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o piękno mowy ojczystej, godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią), dba o zdrowie i bezpieczeństwo (cechuje go postawa prozdrowotna, proekologiczna, bezpieczne zachowania podczas lekcji, przerw i w innych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych,
np. wycieczek);

d)     ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który włącza się w życie szkolne i prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela bez wykazywania własnej inicjatywy, zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników szkoły
i kolegów, zachowuje się poprawnie na terenie szkoły oraz punktualnie

i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, bywa nieprzygotowany, zdarzają mu się negatywne uwagi, spóźnienia, godziny nieusprawiedliwione;

e)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który ma lekceważący stosunek
do obowiązków szkolnych lub nie przestrzega zasad dobrego wychowania;

f)       ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuszcza się zachowań opisanych
w kryteriach oceny nieodpowiedniej, a ponadto
wchodzi w kolizję z prawem, dewastuje mienie i przyrodę lub jest agresywny i wulgarny.

§ 52. 1. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się według zasad określonych w § 52 ust. 1. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się według zasad określonych w § 52 ust. 2.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej we właściwych przepisach, a w klasach I-III szkoły podstawowej są to oceny opisowe.

§ 53. 1. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa, niż ocena przewidywana, o której mowa w § 50 ust. 1.

 

2. Otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jest możliwe dla ucznia, który:

1)      wyrazi taką chęć w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika elektronicznego w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o ocenie przewidywanej;

2)      przystąpił do wszystkich form sprawdzianów przewidywanych przez nauczyciela
i z co najmniej połowy sprawdzianów w ciągu roku otrzymał ocenę taką, o jaką się ubiega;

3)      skorzystał z oferowanych przez nauczyciela form pomocy;

4)      po wystąpieniu z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej oceny przystąpił
do dodatkowej końcowej formy sprawdzenia poziomu opanowanych wiadomości
i umiejętności zaproponowanej przez nauczyciela i otrzymał z niej ocenę co najmniej taką, o jaką się ubiega.

 

3. Otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest możliwe dla ucznia, który:

a)      wyrazi taką chęć w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika elektronicznego w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o ocenie przewidywanej;

b)      odbywa rozmowę z wychowawcą nad poziomem spełnienia przez ucznia kryteriów
na ocenę przewidywaną i wyższą, a odbyta rozmowa potwierdza spełnienie kryteriów na ocenę, o jaką uczeń się ubiega;

- informację o efektach takiej rozmowy umieszcza wychowawca w dzienniku elektronicznym w zakładce „Uwagi o zachowaniu ucznia”.

 

§ 54. Uczeń lub jego rodzice mogą do dyrektora szkoły zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Tryb i sposób złożenia wniosków określają odrębne przepisy.

 

§ 55. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego
i sprawdzianu wiedzy i umiejętności określają odrębne przepisy.

§ 56. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ustalania końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

§ 57.Przewiduje się następujące formy informowania rodziców o postępach dziecka, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:

 

1)      dostęp rodziców do dziennika elektronicznego, w którym znajdują się oceny bieżące ucznia, informacje na jego temat, uwagi o zachowaniu i inne wiadomości;

2)      wywiadówki, zebrania, godziny dostępności;

3)      spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielem;

4)      kontakt telefoniczny.

 

Rozdział X
Prawa i obowiązki uczniów. Nagrody i kary

§ 58. Uczniowie mają w szczególności prawo do:

1)      rzetelnego procesu dydaktyczno-wychowawczego opartego na budowaniu podmiotowych relacji z nauczycielem, którego zasadami są:

a)      możliwość zadawania przez ucznia pytań,

b)      przekonanie, że celem uczenia się jest zdobycie przez ucznia wiedzy
i umiejętności, a nie oceny i rywalizacja,

c)      możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela i pomocy koleżeńskiej,

d)     efektywne wykorzystanie czasu lekcji,

e)      stosowanie wspierających metod uczenia się,

f)       uczenie się na błędach,

g)      oczekiwanie postępu,

h)      współpraca w zaufaniu i współodpowiedzialności, w oparciu o szczerość
i wzajemny szacunek,

i)        komunikacja, dobre relacje i przyjazna atmosfera,

j)        nauka w bezpiecznych warunkach;

2)      dokonywania wyboru liczby i stopnia trudności podejmowanych przedsięwzięć, także
w obszarze zachowania (praca nad sobą);

3)      spotkań trójstronnych uczeń – nauczyciel – rodzic, które mają wspierać ucznia
w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności;

4)      korzystania z bazy dydaktyczno-naukowej i zaplecza socjalnego szkoły,
w szczególności z biblioteki, świetlicy, pracowni, szatni, stołówki.

 

2. Szkoła respektuje przysługujące uczniom wszelkie prawa i wolności wynikające z prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§ 59. 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:

1)      przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu między innymi ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;

2)      zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;

3)      dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.

2. Każdy uczeń, którego prawo zostało naruszone, ma prawo złożyć skargę do dyrektora szkoły. Jeśli naruszenia prawa dopuścił się dyrektor szkoły, przysługuje prawo złożenia skargi do rady pedagogicznej.

4. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do jej rzetelnego rozpatrzenia w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od organu, organ może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując
o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.

5. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby strona składająca skargę nie poniosła negatywnych konsekwencji związanych ze złożeniem skargi, w szczególności zapewnić, aby fakt złożenia skargi nie został ujawniony bez zgody skarżącego, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz zapewnić stronie skarżącej anonimowość, chyba że ujawnienie tożsamości skarżącego jest niezbędnie konieczne do rozpatrzenia skargi i wyeliminowania naruszeń praw ucznia.

§ 60. Uczniowie są zobowiązani do:

1)      udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zadeklarowanych przez nich dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

2)      systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, o których mowa w pkt. 1;

3)      przebywania w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw między nimi na terenie szkoły pod nadzorem nauczycieli, chyba że zajęcia odbywają się poza terenem szkoły.

§ 61. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania podczas zajęć edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.

2. W trakcie zajęć uczniowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciel
w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy.

3. Uczniowie nie mogą podczas zajęć samowolnie opuszczać sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia.

4. W trakcie zajęć uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 62. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.

2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności są rodzice uczniów.

3. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez moduł wiadomości dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.

4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien zawierać wskazanie daty nieobecności oraz jej powodu. Do wniosku można załączyć dowody uprawdopodabniające zaistnienie okoliczności stanowiących powód nieobecności.

5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności.

6. Wychowawca klasy rozpatruje wniosek. Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, może zostać odrzucony. Pozostałe wnioski zostaną uwzględnione i wychowawca usprawiedliwia nieobecność.

7. Na odrzucenie wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wnioskodawcy służy skarga do dyrektora szkoły, która powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia odrzucenia wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3. Skarga powinna być właściwie uzasadniona. Dyrektor, rozpatrując skargę, może ją odrzucić lub uwzględnić, zobowiązując wychowawcę klasy do usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 63. 1. Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć w danym dniu:

1)      osobiście przez rodzica lub na pisemną prośbę rodziców skierowaną do wychowawcy klasy, potwierdzoną telefonicznie w sekretariacie;

2)      w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. Nieobecności ucznia, objęte wnioskiem o zwolnienie z części zajęć w danym dniu, uznaje się za usprawiedliwione.

3. Wniosek o zwolnienie ucznia z części zajęć w danym dniu może rozpatrzyć wychowawca, dyrektor szkoły.

§ 64. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.

2. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące
do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie
dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązują strój sportowy oraz obuwie sportowe.

 

4. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

1)      dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna jednobarwna spódnica;

2)      chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

5. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne sportowe, niepowodujące zarysowań.

§ 65. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.

2. Zaleca się nieprzynoszenie do szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tych przedmiotów.

3. W czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych
nie korzysta się z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
dla zapewnienia należytej dbałości o stan fizyczny, psychiczny, emocjonalny uczniów
oraz dla kształtowania prawidłowych relacji społecznych. Wyjątkowo dopuszcza się używania tych urządzeń za wyraźnym pozwoleniem nauczyciela dla potrzeb dydaktycznych.

4. Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego,
w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły.

§ 66. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów określonych
w niniejszym paragrafie.

2. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania godności każdego członka społeczności szkolnej oraz odnoszenia się do każdego z szacunkiem i w sposób niedyskryminujący.

3. Zabronione jest stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku
do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

§ 67. 1. Dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić  do kuratora oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły  w sytuacjach:

 

1)      popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;

2)      rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.

 

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, uczeń nieobjęty obowiązkiem szkolnym może zostać skreślony z listy uczniów.

§ 68. 1. Uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków szkolnych, wzorową postawę prospołeczną, w tym w szczególności zaangażowanie
w wolontariat i pomoc innym, osiągane sukcesy sportowe, naukowe, artystyczne i inne.

2. Rodzaje przyznawanych nagród zgodnych z odrębnym regulaminem kar i nagród:

1)      pochwała ustna wychowawcy wobec klasy (nagrodę tę przyznaje wychowawca);

2)      pochwała ustna wychowawcy na zebraniu rodziców (nagrodę tę przyznaje wychowawca);

3)      pochwała ustna dyrektora szkoły (nagrodę tę przyznaje dyrektor po konsultacji
z wychowawcą);

4)      pochwała dyrektora wobec rodziców (nagrodę tę przyznaje dyrektor po konsultacji
z wychowawcą);

5)      dyplom uznania (nagrodę tę przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy,
a w przypadku różnych konkursów – komisja konkursowa);

6)      nagroda rzeczowa (nagrodę tę przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, a w przypadku różnych konkursów – komisja konkursowa);

7)      list gratulacyjny do rodziców po każdym etapie edukacyjnym, a w klasie VIII - gdy uczeń otrzymuje zachowanie wzorowe lub bardzo dobre oraz średnią ocen co najmniej 5,0 lub gdy uczeń otrzymuje zachowanie wzorowe albo bardzo dobre oraz ma szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne (nagrodę tę przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy);

8)      ekspozycja na tablicy wyróżnień (nagrodę tę przyznaje wychowawca).

 

3.      Od nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5, 6, 7, 8, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie
7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

4.      Od nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4, uczniowi przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej w terminie 14 dni. Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie
7 dni. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

§ 69. 1. Uczeń za nieprzestrzeganie przepisów statutu szkoły może zostać ukarany zgodnie
z odrębnym regulaminem kar i nagród:

a)      naganą wychowawcy klasy (karę tę nakłada wychowawca);

b)      naganą rady pedagogicznej (karę tę nakłada rada pedagogiczna po konsultacji
z wychowawcą);

c)      naganą dyrektora szkoły (karę tę nakłada dyrektor po konsultacji z wychowawcą);

2. Od kar, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 14 dni. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

3. Od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uczniowi przysługuje odwołanie do rady pedagogicznej w terminie 14 dni. Rada pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.

4. Gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, dyrektor może zastosować środek oddziaływania wychowawczego na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 70. O przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary każdorazowo są informowani uczeń i jego rodzice, co czyni wychowawca klasy, dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział XI

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego

 

§ 71. 1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny szkoły.

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany
przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

4. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

5. Dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe. Zorganizowanie zajęć dodatkowych może odbyć się na wniosek rodziców.

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia i inne) dostosowuje się
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 30 minut.

8. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach określonych przez organ prowadzący. W tym czasie zapewnia się dzieciom opiekę.

9. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący szkołę i podaje do publicznej wiadomości.

10. Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyjmowane również dzieci 4 i 5-letnie.

11. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły.

12. Dziecko przybyłe zza zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego
na warunkach dotyczących obywateli polskich.

§ 72. 1. Czas pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

2. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 lub 6 godzin dziennie,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego.

§ 73. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka
i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych
– ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności:

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;

2)      doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;

3)      ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami
i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;

4)      wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)      zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego
i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej;

2)      zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w oddziale przedszkolnym;

3)      organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki
i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;

4)      dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;

5)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

6)      prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;

7)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)       podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

9)      organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 

3. Oddział przedszkolny spełnia następujące funkcje:

1)      opiekuńczą: tworzenie przyjaznej atmosfery, otwarta postawa wobec dziecka i jego problemów, nawiązywanie z dzieckiem kontaktu poprzez stworzenie klimatu pełnej jego akceptacji;

2)      wychowawczą: wykazywanie się znajomością dziecka i jego środowiska rodzinnego, respektowanie jego prawa, umiejętne rozwiązywanie konfliktów dziecięcych, system wychowawczy akceptowany przez dzieci i rodziców;

3)      dydaktyczną: innowacyjne działania w zakresie opieki i wychowania oraz nauczania, poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym prowadzone zajęcia
z dziećmi, indywidualizacja działań zgodnie z prowadzoną diagnozą, stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, praca indywidualna
z dzieckiem zdolnym oraz mającym określone trudności, współpraca
ze środowiskiem.

 

§ 74. Nauczyciel oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi, odpowiada
za bezpieczne warunki dla powierzonych jego opiece wychowanków w czasie zajęć
w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza oddziałem przedszkolnym
.

 

§ 75. Ustala się następujące szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:

1)      dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub osoby przez nich upoważnione;

2)      po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą
do szatni, gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale i wraz z dzieckiem oczekują na przyjście nauczyciela;

3)      odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka;

4)      upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo, może być zmieniane
lub anulowane;

5)      w upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby, oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym;

6)      wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa;

7)      szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;

8)      w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora szkoły lub jego zastępcę, w takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

9)      w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców
o zaistniałym fakcie; w sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny,

10)  po upływie czasu wskazanego w ust. 9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami,

11)  życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

 

§ 76.Przewiduje się następująceformy współdziałania z rodzicami:

 

1)      informowanie rodziców o zadaniach wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego;

2)      pozyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)      włączanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego;

4)      utrzymywania kontaktu z rodzicami oraz udzielanie bieżącej i rzetelnej informacji
na temat dziecka poprzez:

a)      kontakt bezpośredni, rozmowy indywidualne;

b)      godziny dostępności;

c)      zebrania ogólne i grupowe;

d)     zajęcia otwarte dla rodziców;

e)      zajęcia prowadzone z udziałem rodziców (wykonujących ciekawe zawody
lub posiadających atrakcyjne zainteresowania);

f)       spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci;

g)      udział w imprezach i uroczystościach;

h)      wykłady i pogadanki – edukacja pedagogiczna rodziców.

i)        wycieczki, zawody, festyny.

j)        stronę internetową szkoły.

k)      gazetkę dla rodziców.

 

5. Wpisywanie do dziennika zajęć (w notatkach) tematów i dat ważnych rozmów z rodzicami.

6. Wydawanie rodzicom karty informacyjnej o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

§ 77. Ustala się następujący zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego:

1)      jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków powierzonych jego opiece dzieci;

2)      przestrzega czasu pracy oraz regulaminów;

3)      tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem ich zdolności;

4)      wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka;

5)      planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną;

6)      prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznawanie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentuje wyniki obserwacji;

7)      współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego i uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju;

8)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

9)      otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;

10)  odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy wychowawczo-dydaktycznej;

11)  inicjuje i organizuje imprezy przedszkolne;

12)  prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 78. Planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej sprowadza się do:

1)      realizowania kierunków i zadań określonych w planie pracy dydaktyczno- wychowawczej z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień dzieci;

2)      wykorzystywania do realizacji tematyki różnych metod i koncepcji pedagogicznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

 

§ 79. 1.W oddziale przedszkolnym prowadzona jest obserwacja pedagogiczna.

 

2.Obserwacja pedagogiczna ma na celu poznawanie i zabezpieczanie potrzeb rozwojowych dzieci. Jest ona dokumentowana.

3. Nauczyciel prowadzi obserwację w oparciu o kartę obserwacji dziecka, uwzględniając umiejętności dziecka, jego możliwości, osiągnięcia, postęp w rozwoju, zainteresowania, uzdolnienia.

4. Dokumentacja jest prowadzona w taki sposób, by świadczyła o indywidualnej analizie rozwoju dziecka i planowaniu pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

5. Rejestruje się wyniki obserwacji i przekazuje je rodzicom w karcie dwa razy w roku:
na początku roku szkolnego do końca października oraz pod koniec roku szkolnego.

6. Po dokonaniu wpisu wyników obserwacji nauczyciel dokonuje podsumowania i stawia diagnozę, czyli pisze charakterystykę dziecka, uwzględniając jego mocne i słabe strony, zainteresowania i uzdolnienia

7. Nauczyciel wyciąga wnioski i przyjmuje kierunki pracy z dzieckiem na następne miesiące.

8. W przypadku dziecka wymagającego pracy indywidualnej nauczyciel dokonuje rejestrów dowodów pracy z dzieckiem w zakresie wyznaczonych kierunków (prowadzi teczkę pracy indywidualnej z dzieckiem), w której zamieszcza terminarz spotkań z dzieckiem, tematykę spotkań, pracę dziecka).

9. Przyjęte kierunki pracy pod koniec II półrocza stanowią stan wyjściowy do pracy
w I półroczu następnego roku szkolnego.

10. Na podstawie indywidualnych obserwacji dzieci, nauczyciel określa mocne i słabe strony grupy i przyjmuje właściwe kierunki pracy z cała grupą na kolejne półrocze.

 

§ 80. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z niniejszego statutu,
a w szczególności ma prawo
do:

 

1)      podmiotowego i życzliwego traktowania;

2)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3)      akceptacji takim, jakim jest;

4)      własnego tempa rozwoju;

5)      kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6)      zabawy i wyboru towarzysza zabaw.

 

§ 81. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:

 

1)      postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

2)      używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych;

3)      dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych;

4)      starać się utrzymać porządek wokół siebie;

5)      dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;

6)      kulturalnie zachowywać się podczas posiłków;

7)      przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i kolegom;

8)      szanować godność osobistą drugiego człowieka.

 

 

 

Rozdział XII
Ceremoniał, sztandar i godło szkoły

 

§ 82. 1. Szkoła posiada sztandar szkoły oraz ceremoniał szkolny.

2. Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego są następujące:

 

1)      poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych oraz w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową
oraz w uroczystościach religijnych, w tym w mszach świętych i uroczystościach pogrzebowych;

2)      uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania;

3)      poczet sztandarowy jest wyznaczany przez radę pedagogiczną spośród uczniów klasy VII i VIII – wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu lub ze znaczącymi osiągnięciami na rzecz szkoły, w następującym składzie: chorąży i dwoje uczniów asystujących;

4)      kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawców klas na radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzane w czerwcu;

5)      kadencja pocztu trwa jeden rok;

6)      decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego;

7)      chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie w strój galowy lub regionalny;

8)        insygnia pocztu sztandarowego stanowią: biało-czerwone szarfy przewieszone
przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki;

9)        Rada pedagogiczna wyznacza spośród swojego grona opiekuna pocztu sztandarowego;

10)    W dniach 21-22 lutego obchodzone jest Święto Patronów Szkoły.

 

§ 83. 1. Szkoła posiada pieczęć urzędową.

2. Pieczęć jest używana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 84. 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

2. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 85. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

 

 

Rozdział XIII
Przepisy końcowe

 

§ 86. Wraz z wejściem w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut szkoły.

§ 87.  Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r.