Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Ochrona danych osobowych w szkołach podstawowych RODO

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Dawida Żwirkowskiego, z którym można kontaktować się przez email: dawid.zwirkowski@cbi24.pl

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

1)      Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: dawid.zwirkowski@cbi24.plub pisemnie na adres Administratora.

 

3)      Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

4)      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.