Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Artykuły

Wymagania edukacyjne

 

Klasa pierwsza

 

Religia

Kryteria oceniania z religii
dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

ROZDZIAŁ

 

CELUJĄCY

 

BARDZO DOBRY

 

DOBRY

 

DOSTATECZNY

 

DOPUSZCZAJĄCY

 

NIEDOSTATECZNY

 

I.
Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego stajemy się lepsi, gdy się modlimy.

2. Wie, że należy do wspólnoty dzieci Bożych.

3. Opowiada, dlaczego warto naśladować Świętą Kingę.

4. Wyjaśnia pozdrowienie Archanioła Gabriela w spotkaniu z Maryją.

5. Tłumaczy, że Pismo Święte jest listem kochającego Ojca do ludzi.

6. Wyjaśnia, dlaczego uczestnictwo we Mszy Świętej jest wyrazem miłości do Boga.

Uczeń:

1. Tłumaczy, co to znaczy, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka uczynków, które sprawiają radość innym.

3. Opisuje pobożne życie Świętej Kingi – patronki roku.

4. Zna i stosuje pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, że Pismo Święte jest przewodnikiem na drodze do nieba.

6. Opowiada, że w każdą niedzielę idziemy do kościoła – domu Bożego – na Mszę Świętą.

Uczeń:

1. Wie, że na katechezie poznajemy Pana Boga.

2. Wymienia kilka pozytywnych postaw wobec innych.

3. Wyjaśnia, co to znaczy, że Święta Kinga jest patronką roku.

4. Zna różne pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wskazuje na Pismo Święte jako najważniejszą Księgę.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem.

Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wskazuje przykłady, jak pomagać innym.

3. Wie, że patronką klasy pierwszej jest Święta Kinga.

4. Wymienia pozdrowienia chrześcijańskie i inne.

5. Wyjaśnia, dlaczego należy szanować Pismo Święte.

6. Wie, że w niedzielę idziemy do kościoła.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie potrafi wymienić pozdrowień chrześcijańskich.

II.
Dziękujemy i chwalimy Boga

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec przyrody.

2. Wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa aniołów wobec Boga.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Wyjaśnia, że w pięknie świata poznajemy Boga.

Uczeń:

1. Wskazuje, że dobro pochodzi od Boga.

2. Wie, kim jest Anioł Stróż i jaka jest jego rola w życiu człowieka.

3. Potrafi powiedzieć modlitwę Aniele Boży.

4. Podaje przykłady modlitwy dziękczynnej za świat.

Uczeń:

1. Opowiada o świecie stworzonym przez Boga.

2. Opowiada o Aniele Stróżu.

3. Zna modlitwę Aniele Boży.

4. Wymienia kilka dzieł Boga w świecie.

5. Wie, gdzie w kościele jest woda święcona.

 

Uczeń:

1. Wskazuje na Boga jako Stwórcę świata.

2. Wie, że istnieją Aniołowie Stróżowie.

3. Wie, że każdy ma Anioła Stróża.

4. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Aniele Boży.

5. Dostrzega piękny świat i dzieła Boga.

6. Wyjaśnia znaczenie wody w życiu.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, w jaki sposób można wielbić Boga.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Aniele Boży.

 

 

5. Wyjaśnia znaczenie wody święconej w ży­ciu dziecka Bożego.

6. Wie, że Pan Jezus jest światłem dla każdego dziecka Bożego.

7. Podaje przykłady, jak służyć talentami innym.

5. Wie, do czego służy woda świecona.

6. Wyjaśnia słowa: „świa­­tło wśród ciemności”.

7. Wyjaśnia, że każdy człowiek otrzymał od Boga zdolności i talenty.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za słońce i świa­tło.

7. Rozpoznaje i stara się rozwijać swoje talenty.

7. Wyjaśnia znaczenie światła w życiu.

8. Opowiada o talentach i zdolnościach ludzi.

 

III.
W modlitwie spotykamy się z Bogiem Ojcem i prosimy z wiarą

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wskazuje przykłady modlitwy i wyjaśnia dlaczego powinniśmy się modlić.

2. Wypowiada modlitwę za zmarłych Wieczny odpoczynek.

3. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

4. Wyjaśnia, że przez znak krzyża wyrażamy miłość i szacunek do Boga.

5. Wskazuje, jak zachęcić innych do modlitwy w rodzinie.

6. Układa proste modlitwy, którymi chwali Pana Boga w czasie na Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina.

2. Wyjaśnia, kiedy i dlaczego powinniśmy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Wie, jakiej modlitwy nauczył nas Jezus.

4. Zna i modli się słowami modlitwy Ojcze nasz.

5. Wie, że znak krzyża jest wyrazem wiary w Boga.

6. Opowiada, jak może wyglądać wspólna modlitwa w rodzinie: rano, wieczorem, przy posiłku.

7. Podaje przykłady modlitwy rodziny w róż­nych sytuacjach.

8. Wie, że Jezus obecny jest pod postaciami chleba i wina podczas Mszy Świętej.

Uczeń:

1. Wie, kiedy należy pamiętać o modlitwie.

2. Wyjaśnia, dlaczego modlimy się za zmarłych.

3. Wyjaśnia znaczenie modlitwy w życiu Jezusa.

4. Starannie wykonuje znak krzyża.

5. Z niewielką pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć modlitwę Ojcze nasz.

6. Opisuje, jak może wyglądać modlitwa w rodzinie.

7. Opowiada, że na Mszy Świętej śpiewem chwalimy Pana Boga.

 

Uczeń:

1. Wie, że modlitwa jest rozmową z Bogiem.

2. Wskazuje czas, kiedy należy pamiętać o modlitwie za zmarłych.

3. Opowiada na czym polega praktyka codziennej modlitwy.

4. Stara się poprawnie wykonać znak krzyża.

5. Z pomocą nauczyciela mówi modlitwę Ojcze nasz, ale robi w niej dużo błędów.

6.  Opowiada o modlitwie w rodzinie.

7. Wie, co to znaczy aktywnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

 

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest modlitwa.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Ojcze nasz.

IV.
Oczekujemy z wiarą

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

 

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego wraz z Maryją oczekujemy na Boże Narodzenie.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich ludzi, aby ich zbawić.

3. Wyjaśnia, że śpiewem kolęd uwielbiamy ma­łego Jezusa.

4. Podaje przykłady modlitwy prośby wobec Boga i ludzi.

5. Tłumaczy, w jaki sposób Jan Chrzciciel zapowiada przyjście Jezusa.

6. Wyraża wdzięczność Bogu za dar wiary otrzymanej podczas chrztu świętego.

7. Wskazuje na znaczenie modlitwy do swoich patronów.

Uczeń:

1. Opisuje wydarzenie zwiastowania.

2. Wie, co to są roraty.

3. Opowiada o narodzinach Jezusa.

4. Włącza się w śpiew kolęd, aby oddać cześć Jezusowi.

5. Wyjaśnia znaczenie modlitwy prośby w życiu dziecka Bożego.

6. Wyjaśnia dlaczego Jan Chrzciciel przebywał na pustyni.

7. Wyjaśnia zadania rodziców i rodziców chrzestnych.

8. Opowiada o królestwie niebieskim i o świętych w niebie.

Uczeń:

1. Wymienia symbole adwentu: roratka, wieniec adwentowy, lampion.

2. Wie, w jakiej miejscowości urodził się Jezus.

3. Wymienia znane kolędy.

4. Wskazuje poprawną postawę ciała w czasie modlitwy.

5. Wymienia elementy stroju i pożywienia Jana Chrzciciela.

6. Opisuje wybrane obrzędy chrztu świętego.

7. Wyjaśnia rolę patrona.

Uczeń:

1. Wie, że adwent jest czasem przygotowania do narodzin Jezusa.

2. Wyraża swoimi słowami radość z narodzin Jezusa.

3. Wie, że w Boże Narodzenie śpiewamy kolędy.

4. Wie, czym jest prośba.

5. Wie, kim jest Jan Chrzci­ciel.

6. Opowiada o chrzcie świętym.

7. Wymienia imiona kilku świętych.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Narodzenie.

5. Nie zna żadnej kolędy.

V.
Stajemy się dziećmi Bożymi

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Bóg Trójjedyny zaprasza człowieka do życia w miłości.

2. Wyjaśnia, że chrzcielnica jest miejscem narodzin życia Bożego.

3. Uzasadnia, że woda chrztu świętego obmywa z grzechu i daje łaskę uświęcającą.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób dzięki łasce uświęcającej stajemy się świętymi.

5. Wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za łaski otrzymane w czasie chrztu świętego.

6. Wyjaśnia, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem na modlitwie.

Uczeń:

1. Wie, na czym polega wzajemna miłość Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Opisuje wygląd chrzcielnicy.

3. Wyjaśnia, co daje nam chrzest święty.

4. Dziękuje Bogu za dary otrzymane podczas chrztu świętego.

5. Opisuje, czym jest łaska uświęcająca.

6. Wymienia dary otrzymane podczas chrztu świętego.

7. Wie, że wszyscy ochrzczeni tworzą rodzinę Bożą.

Uczeń:

1. Wymienia trzy Osoby Trójcy Świętej,

2. Wie, jak wygląda chrzcielnica w kościele.

3. Opisuje wybrane elementy obrzędów chrztu świętego.

4. Wymienia łaskę uświęcającą jako dar otrzymany w czasie chrztu świętego.

5. Wymienia i wyjaśnia symbole: wody, światła, białej szaty.

6. Wskazuje na kościół jako dom Boga.

7. Opowiada, w jaki sposób należy zachować się w kościele.

Uczeń:

1. Wie, że chrzest święty włącza do wspólnoty dzieci Bożych.

2. Wie, że chrzcielnica jest w kościele.

3. Dziękuje Bogu za sakrament chrztu świętego.

4. Wie, że w czasie chrztu świętego Bóg obdarza człowieka swymi darami.

5. Wie, że w chrzcie świętym Bóg okazuje swoją miłość.

6. Wskazuje właściwe i niewłaściwe zachowania w kościele.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć czym jest chrzest święty.

5. Nie wie, że od chrztu świętego stajemy się dziećmi Bożymi.

6. Nie wie, jak należy zachować się w kościele.

VI.
Słuchamy Boga

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Podaje przykłady osób posłusznych Bogu.

2. Wyjaśnia, że Bóg mówi do nas na modlitwie i w Biblii.

3. Zna i mówi proste modlitwy zawarte w pacierzu.

4. Opisuje, w jaki sposób w tajemnicach różańca poznajemy Jezusa i Maryję.

5. Wyjaśnia, co to znaczy uważnie słuchać Ewangelii w czasie Mszy Świętej.

6. Wyjaśnia, że poprzez kapłanów Bóg mówi do ludzi.

7. Zna odpowiedzi liturgii słowa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba słuchać Boga, aby być szczęśliwym.

2. Wyjaśnia, na czym polega słuchanie słów Boga w Biblii.

3. Wyjaśnia, że pacierz jest codzienną modlitwą dziecka Bożego.

4. Zna historię Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych.

5. Wie, kiedy w czasie Mszy Świętej jest czytana Ewangelia.

6. Wyjaśnia zadania kapłanów w kościele.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób możemy słuchać słów Boga w Ewangelii.

Uczeń:

1. Wymienia sytuacje, w których powinniśmy słuchać Boga.

2. Określa postawy podczas słuchania Boga na modlitwie.

3. Wie, że w czasie modlitwy Bóg nas słyszy i wysłuchuje.

4. Wie, że na różańcu można się modlić.

5. Zna słowo „Ewangelia”.

6. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

7. Rozpoznaje, szanuje i pozdrawia kapłanów.

8. Wie, że w czasie Mszy Świętej mówi do nas Bóg.

Uczeń:

1. Wie, że należy słuchać innych.

2. Wie, że na modlitwie słuchamy Boga.

3. Wie, że codzienną modlitwę nazywamy pacierzem.

4. Opowiada o modlitwie na różańcu.

5. Wie, że Ewangelia opisuje życie Jezusa.

6. Wie, kim jest kapłan.

7. Wyjaśnia, że na Mszy Świętej słuchamy Boga.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie co to jest pacierz.

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga.

VII.
Przepraszamy za zło

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Jezus przebacza grzechy i wzywa nas do przebaczania bliźnim.

2. Opisuje czas Wielkiego Postu jako okres przemiany i poprawy życia.

3. Wyjaśnia, że Pan Jezus cierpi i przyjmuje krzyż dla naszego zbawienia.

4. Wymienia przykłady w jaki sposób Pan Jezus zachęca nas do walki z grzechem.

5. Określa sumienie jako głos Boga, który pozwala odróżnić dobro od zła.

6. Zna Akt żalu i wie, że przez tę modlitwę przepraszamy Boga za zło.

7. Wyjaśnia, że konfesjonał to miejsce pojednania z Bogiem.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polega modlitwa przeproszenia.

2. Podaje przykłady czynienia dobra.

3. Opisuje miłość Jezusa do ludzi na przykładzie wybranej stacji drogi krzyżowej.

4. Wie, jakie są przyrzeczenia chrzcielne.

5. Wie, że trzeba wsłuchiwać się w głos sumienia.

6. Wyjaśnia, że w akcie pokuty przepraszamy Boga za grzechy.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć.

8. Opowiada o posłudze kapłanów w konfesjonale.

9. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

Uczeń:

1. Opowiada, że zły uczynek sprawia przykrość Bogu i ludziom.

2. Wie, co to jest Wielki Post.

3. Opowiada o drodze krzyżowej Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego należy unikać grzechu.

5. Opowiada, jak poznajemy głos sumienia.

6. Wie, że akt pokuty jest formą wyznania grzechów.

7. Zna Akt żalu i potrafi go powiedzieć z niewielką pomocą nauczyciela.

8. Opisuje konfesjonał i wie, gdzie się znajduje.

9. Opowiada o śmierci Pana Jezusa.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, co to jest zły uczynek.

2. Podaje przykłady dobrych uczynków.

3. Wymienia kilka stacji drogi krzyżowej.

4. Podaje przykłady walki z grzechem.

5. Wie, co to jest sumienie.

6. Rozpoznaje akt pokuty

7. Pomimo pomocy nauczyciela mówiąc Akt żalu robi dużo błędów.

8. Rozpoznaje i wskazuje, gdzie w kościele znajduje się konfesjonał.

9. Wie, że Pan Jezus umarł w Wielki Piątek.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi rozróżnić dobrych od złych uczynków.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć Aktu żalu.

 

VIII.
Radujemy się z obecności Pana Jezusa

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Opowiada, że w poranek wielkanocny Zmartwychwstały Jezus pokonał śmierć.

2. Wyjaśnia, że Pan Jezus jest Barankiem Paschalnym.

3. Wyjaśnia, że w kościele spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci.

2. Wskazuje symbole wielkanocne i wyjaśnia ich znaczenie.

3. Wskazuje, że Jezus Zmartwychwstały jest obecny wśród ludzi.

Uczeń:

1. Opowiada o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

2. Potrafi wymienić symbole wielkanocne.

3. Omawia znaczenie symboli wielkanocnych.

4. Wie, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spotkał się z Apostołami.

Uczeń:

1. Z pomocą nauczyciela opisuje święta Wielkanocne.

2. Wskazuje symbole wielkanocne: baranek, jajko, paschał.

3. Opisuje radość z tajemnicy zmartwychwstania.

4. Wie, że Zmartwychwstały Jezus przynosi radość.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić symboli wielkanocnych.

 

 

4. Wyjaśnia, że Zmartwychwstały Jezus jest źródłem prawdziwej miłości, pokoju i szczęścia.

5. Zna przykazanie miłości i wyjaśnia na czym polega miłość do Boga i bliźnich.

6. Wyjaśnia, że w czasie Komunii Świętej Zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim ciałem.

7. Opowiada o Duchu Świętym, który umacnia nas w wierze.

4. Opowiada, że radość miłość, pokój i szczęś­cie wypływają z wiary w Jezusa

5. Opowiada, że w przykazaniu miłości objawia się miłość Jezusa do Ojca.

6. Wie, na czym polega przygotowanie do spotkania z Jezusem w Komunii Świętej.

7. Wymienia symbole Ducha Świętego.

5. Wie, że Jezus zmartwychwstały przynosi pokój, miłość, szczęście.

6. Wie, od kogo otrzymaliśmy przykazanie miłości.

7. Opowiada o radości oczekiwania na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej.

8. Wie, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą.

5. Odróżnia przykazanie miłości od innych modlitw.

6. Wie, że Jezus jest obecny w Eucharystii.

7. Wie, że Jezus posyła nam Ducha Świętego.

 

IX.
Z Maryją
odpowiadam Bogu

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, jak w prostych gestach i słowach okazywać miłość mamie i modlić się za nią.

2. Wyjaśnia, że od Maryi uczymy się zaufania Bogu.

3. Wie, że Maryja jest naszą matką i czcimy ją jako królową.

4. Wyjaśnia, czym było posłuszeństwo Maryi wobec Boga.

5. Wyjaśnia, dlaczego Maryja jest królową nieba i ziemi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Wyjaśnia na czym polega miłość, wdzięczność wobec mamy.

2. Opisuje, w jaki sposób Bóg wybrał Maryję na matkę Pana Jezusa.

3. Opowiada o Maryi jako królowej Polski.

4. Opisuje wydarzenia w których Maryja jest posłuszna Bogu.

5. Wie, że nabożeństwa majowe odprawiane są ku czci Maryi.

6. Samodzielnie mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opisuje rolę mamy w życiu dziecka.

2. Podaje przykłady troski Maryi o Jezusa.

3. Wie, że Maryja jest królową Polski.

4. Podaje przykłady posłuszeństwa rodzicom i wychowawcom.

5. Wie, że podczas nabożeństw majowych modlimy się przez wstawiennictwo Maryi.

6. Z niewielką pomocą nauczyciela mówi modlitwę Zdrowaś Maryjo.

Uczeń:

1. Opowiada o swojej mamie.

2. Wie, że Maryja jest matką Pana Jezusa.

3. Wie, że wizerunek Czarnej Madonny przedstawia Maryję.

4. Rozumie, co znaczy być posłusznym.

5. Wie, że Maryja jest naszą królową i matką.

6. Pomimo pomocy nauczyciela robi poważne błędy w modlitwie Zdrowaś Maryo.

 

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, kim jest Maryja.

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć modlitwy Zdrowaś Maryjo.

X.
Katechezy
okolicznościowe

 

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wie, że Lolek został Papieżem Janem Pawłem II błogosławionym i przyjacielem dzieci.

2. Wyjaśnia pojęcia: Polak, ojczyzna, Polska.

3. Wskazuje na przykład Świętego Mikołaja jako wzór do naśladowania.

4. Wie, że Jezus jest światłem świata dla ludzi.

5. Opowiada o pierścieniu Świętej Kingi.

6. Wyjaśnia, że uczestnictwo w procesji Bożego Ciała jest wyrazem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

7. Podaje przykłady modlitwy za nauczycieli i wychowawców.

Uczeń:

1. Opisuje dzieciństwo Lolka, jego zabawy z rówieśnikami.

2. Wyjaśnia i szanuje symbole narodowe.

3. Opisuje w jaki sposób Święty Mikołaj pomagał biednym i potrzebującym.

4.  Wyjaśnia symbol gromnicy.

5. Opisuje kim była Święta Kinga – patronka roku.

6. Opisuje, w jaki sposób oddajemy cześć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

7. Opisuje, na czym polega modlitwa dziękczynna za dary otrzymane w ciągu roku.

Uczeń:

1. Opowiada o Lolku z Wadowic.

2. Wymienia symbole narodowe: flaga, godło.

3. Wie, że Święty Mikołaj był biskupem.

4. Opisuje zachowanie Symeona i Anny w świątyni jerozolimskiej.

5. Opowiada o znaczeniu soli i jej wykorzystaniu w czasach Świętej Kingi i jej zastosowaniu obecnie.

6. Opowiada o procesji Bożego Ciała.

7. Wyjaśnia, w jaki sposób dziękujemy Bogu i nauczycielom za rok szkolny.

Uczeń:

1. Wie, kto to jest Lolek.

2. Potrafi wskazać na obrazach postać Lolka – bł. Jana Pawła II.

3. Wie, że jest Polakiem i zna nazwę swojej Ojczyzny.

4. Opowiada o Świętym Mikołaju.

5. Opowiada o Panu Jezusie w świątyni jerozolimskiej

6. Wie, że sól nadaje smak i konserwuje potrawy.

7. Wie, co to jest Boże Ciało.

8. Opowiada o wakacjach.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Boże Ciało.

5. Nie wie nic o Świętym Mikołaju.

 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PO KLASIE  I

I. Mówienie

·         W miarę poprawnie gramatycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów.

·         Stawia pytania, odpowiada.

·         Dzieli słowa na głoski i sylaby.

·         Stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego (tempo, pauza, intonacja...).

·         Wyodrębnia i nazywa w mowie i piśmie wyrazy oznaczające nazwy ludzi, roślin, zwierząt, rzeczy, czynności i stanów, cech.

·         Prowadzi rozmowę na tematy wynikające z potrzeb, zainteresowań, doświadczeń i przeżyć dziecka.

·         W wypowiedziach zachowuje zgodność formy wyrazowej.

·         Opowiadać sytuacjach, w jakich się znajduje.

·         Używa właściwych sygnałów niewerbalnych odpowiednio do sytuacji.

·         W wypowiedziach używa zwrotów grzecznościowych.

·         Omawia etapy swojej pracy i ocenia efekty.

·         Rozumie pojęcia związane z realizowaną tematyką i uwzględnia je w swoich wypowiedziach.

·         Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

·         Bierze udział w zabawach teatralnych.

II. Słuchanie

·         Słucha i rozumie wypowiedzi innych.

·         Słucha tekstów czytanych przez nauczyciela i je rozumie.

·         Słuchając tekstów, odróżnia utwory wierszowane od prozy.

·         Słucha efektów dźwiękowych pochodzących z różnych środowisk i rozpoznaje te efekty (przyrodnicze, techniczne, społeczne...).

·         Rozpoznaje niektóre głosy ludzkie (bas, sopran) oraz brzmienie niektórych instrumentów muzycznych.

·         Odróżnia i właściwie reaguje na sygnały alarmowe, ostrzegawcze w szkole i najbliższym otoczeniu.

·         Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne.

·         Słucha pies ni, miniatur instrumentalnych, audycji radiowych, recytacji, piosenek, odgłosów.

·         Słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje.

III. Czytanie

·         Czyta głośno i po cichu ze zrozumieniem sylaby, wyrazy, zdania, krótkie teksty.

·         Rozpoznaje w tekstach wszystkie litery, dwuznaki i zmiękczenia.

·         Wiąże treść czytanych zdań z różnymi formami ekspresji, doświadczeniami, przeżyciami.

·         Wiąże treść czytanych tekstów z ilustracjami.

·         Ustala kolejność wydarzeń.

·         Odróżnia utwór wierszowany od prozy.

·         Czyta ze zrozumieniem krótkie polecenia.

·         Czyta liczby zapisane słownie oraz cyframi.

·         Czyta podstawowe znaki matematyczne: =,+,-, .

·         Czyta ze zrozumieniem proste, krótkie zadania tekstowe.

·         Odczytuje pełne godziny na zegarze.

·         Czyta ze zrozumieniem symbole, tabelki, schematyczne rysunki, wynikające z realizowanych treści.

·         Czyta ze zrozumieniem skróty, teksty użytkowe, plany i elementy mapy, wynikające
z realizowanych treści.

·         Czyta i rozumie proste rysunki poglądowe, proste schematy, symbole, piktogramy.

·         Rozumie pojęcia zawarte w czytanych treściach.

·         Czyta zdania o życiu dzieci    w innych krajach.

·         Korzysta z biblioteki.

·         Interesuje się książką i czytaniem.

·         W miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

IV. Pisanie

·         Pisze elementy literopodobne.

·         Pisze poprawnie litery, dwuznaki, zmiękczenia, wyrazy, uwzględniając właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie.

·         Przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych.

·         Pisze z pamięci wyrazy i krótkie zdania o pisowni zgodnej z wymową.

·         Pisze wielką literę na początku zdania, w imionach i nazwiskach.

·         Przenosi wyrazy do następnej linijki, dzieląc je na sylaby.

·         Podpisuje obrazy i ilustracje.

·         Pisze swoje imię i nazwisko (podpisuje się).

·         Pisze liczby w zakresie 10, korzystając z zapisu cyfrowego.

·         Pisze znaki i symbole w za-kresie realizowanej tematyki.

·         Pisze liczby widoczne na zegarze, termometrze, linijce centymetrowej (w zakresie 10).

·         Wykorzystuje nowe, dostępne mu technologie informacyjne, np. komputer.

·         Pisze wyrażenia mianowane dotyczące obliczeń pieniężnych, masy, czasu i ilości płynów.

·         Pisze znaki matematyczne: +, - ,, =.

·         Dba o estetykę pisma.

V. Liczenie i rozumowanie

·         Tworzy i klasyfikuje zbiory.

·         Rozumie i określa kierunki w przestrzeni.

·         Dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury.

·         Przelicza zbiory w zakresie 20, korzystając z konkretów lub rysunków.

·         Liczy kolejno i wstecz w zakresie 10 (20).

·         Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 20.

·         Porządkuje i porównuje liczby w zakresie 20.

·         Rozumie pojęcia: liczba, cyfra, dodać, odjąć, plus, minus, równa się, tyle samo, większy, mniejszy.

·         Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10.

·         Korzysta z przemienności dodawania.

·         Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie.

·         Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

·         Dodaje jednakowe składniki w zakresie 10.

·         Rozwiązuje zadania jednodziałaniowe z treścią.

·         Analizuje zadania z treścią.

·         Dokonuje prostych pomiarów długości (linijką centymetrową), czasu, masy, temperatury.

·         Rozpoznaje figury geometryczne (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt) i podaje ich cechy.

·         Układa zadania z treścią do sytuacji, rysunku, działania matematycznego.

·         Wyróżnia treść, dane, pytanie, działanie, odpowiedź.

·         Mierzy różne długości (różnymi miarkami), ilości płynów (dowolną jednostką), masy (wagą).

·         Rozumie pojęcia: centymetr, kilogram, litr, godzina, złoty.

·         Posługuje się kalendarzem.

·         Rozpoznaje czas na zegarze.

·         Posługuje się pieniędzmi (do 10 zł).

·         Zna pojęcie długu i wie, że trzeba go spłacać.

VI. Śpiewanie - granie – taniec

·         Śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i zespołowo.

·         Akompaniuje do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych z wykorzystaniem różnych przedmiotów, instrumentów perkusyjnych niemelodycznych.

·         Reaguje na zmiany tempa, dynamikę i wysokość dźwięków.

·         Kulturalnie zachowuje się na koncercie.

·         Wie, jak zachować się w czasie śpiewania hymnu państwowego.

·         Realizuje proste schematy rytmiczne.

VII. Rysowanie - malowanie – majsterkowanie

·         Nazywa kolory, materiały, przybory do rysowania, malowania i prac technicznych.

·         Sprawnie posługuje się przyborami i narzędziami.

·         Oszczędnie gospodaruje materiałami do prac plastyczno-technicznych.

·         Przedstawia w swoich pracach (rysunkach, pracach malarskich, rzeźbach, składankach, pracach technicznych) zjawiska i wydarzenia z otoczenia przyrodniczego i społecznego.

·         Chętnie podejmuje działania plastyczno-techniczne, inspirowany przeżyciami, marzeniami, utworem literackim, filmem, oglądaną sztuką teatralną.

·         Uwzględnia w swoich pracach plastyczno-technicznych: kształt, wielkość, barwę, proporcje, układ, fakturę.

·         W swoich pracach plastyczno-technicznych korzysta z szablonów i przyrządów.

·         Ma elementarną wiedzę z zakresu techniki niezbędnej w jego życiu.

·         Rozpoznaje niektóre obiekty z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki itp.

·         Szanuje pracę ludzką i jest dumny z polskich osiągnięć technicznych.

·         Korzysta z rysunków pomocniczych w procesie planowania, organizowania i realizacji różnorodnych działań plastyczno-technicznych.

·         Ma świadomość, że każda praca musi mieć swój cel, musi być skończona.

VIII. Poznawanie otoczenia i świata przyrody

·         Wykazuje naturalną ciekawość poznawczą- stawia różnorodne pytania.

·         Chętnie korzysta z różnych dostępnych mu źródeł informacji, w tym podręczników i materiałów pomocniczych.

·         Koncentruje swój ą uwagę na przedmiocie poznania.

·         Ocenia efekty własnych działań w pracy indywidualnej i grupowej.

·         Poznaje pracę ludzi różnych zawodów.

·         Sprawnie i bezpiecznie posługuje się przyborami, narzędziami i materiałami oraz niektórymi urządzeniami technicznymi w czasie podejmowanych działań.

·         Korzysta z dostępnych mu nowych technologii informacyjnych.

·         Ocenia postępowanie swoje i innych jako członków różnych społeczności (domowej, szkolnej) oraz uczestników ruchu drogowego, pasażerów, widzów, opiekunów zwierząt.

·         Właściwie reaguje na sygnały alarmowe, sytuacje niebezpieczne.

·         Uwzględnia dobro swoje i innych.

·         Buduje pozytywny obraz samego siebie.

·         Przeżywa satysfakcję z własnego działania i osiąganych wyników.

·         Wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej.

·         Przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, domu, na ulicy itp.

·         Podejmuje próby samooceny.

·         Dba o czystość ciała, zęby, higienę osobistą oraz ład i porządek w otoczeniu.

·         Właściwie się odżywia.

·         Wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób i świata przyrody.

·         Dokonuje wyborów, zdając sobie sprawę z ich konsekwencji.

·         Szanuje pracę własną i innych.

·         Podejmuje zadania wymagają-ce troskliwości i opiekuńczości.

·         Akceptuje różnice między ludźmi, przejawia szacunek dla odmienności i zachowań tolerancyjnych.

·         Uczy się, jak właściwie się zachowywać w sytuacji zagrożenia.

·         Dokonuje analizy, porównywania, wnioskowania i uogólniania.

·         Przeprowadza proste obserwacje, pomiary, ćwiczenia i doświadczenia.

·         Dostrzega cykle i regularności w swoim otoczeniu.

·         Dokonuje analizy, porównywania, wnioskowania i uogólniania.

·         Rozumie konieczność właściwego odżywiania się.

·         Zna zwyczaje zwierząt z różnych ekosystemów.

·         Wie, czego roślina potrzebuje do życia.

·         Prowadzi hodowle.

·         Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy.

IX. Twórcze działanie

·         Chętnie podejmuje różnorodne działania związane z różnymi rodzajami aktywności edukacyjnej: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, plastyczno-technicznej, muzycznej, ekologicznej, zdrowotnej.

·         Wiąże treści utworu literackiego z różnymi formami  ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej.

·         Tworzy spontaniczne wypowiedzi na podstawie własnych przeżyć, obserwacji, doświadczeń.

·         Uczestniczy w grach dramowych.

·         Projektuje i wykonuje różnorodne płaskie i przestrzenne formy użytkowe.

·         Chętnie podejmuje działania   w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów.

·         Ustala niezbędne czynności prowadzące do zrealizowania zadania.

·         W czasie pracy przestrzega kolejności działań.

·         Elastycznie reaguje na propozycje zmian w czasie wykonywanej pracy.

·         Ocenia efekty własnej pracy.

·         Bezpiecznie posługuje się materiałami i narzędziami.

·         Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych.

·         Wykazuje nawyk właściwego, oszczędnego wykorzystywania narzędzi i urządzeń technicznych.

·         Działa w zespole.

·         Porządkuje miejsce pracy po zakończeniu działań.

·         Ma świadomość, że każda praca musi być zakończona w określonym czasie.

·         Ma świadomość konieczności właściwej organizacji stanowiska pracy.

X. Sprawność ruchowa

·         Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.

·         Reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe.

·         Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne.

·         Rzuca i chwyta, pokonuje przeszkody, skacze, biega, uczy się kozłować piłką, toczy piłkę, wykonuje ćwiczenia równoważne, rzuca do celu.

  

Język angielski

 

Tiger 1                                                                       

PLAN WYNIKOWY

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

 

UNIT 1 – WELCOME TO SCHOOL    

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case, sharpener

 

§  Zna nazwy niektórych kolorów

§  Liczy do 10

§  Rozumie proste zwroty grzecznościowe, tj.: please, thank you

 

§  Z pomocą nauczyciela nazywa czynności wykonywane w klasie, tj.: colour, draw, play, sing, talk

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …

§  Zazwyczaj poprawnie wyraża prośby: Can I have this … (pencil), please?

 i przeważnie właściwie na nie reaguje: Yes, of course. – Thank you.

§  Rozumie pytania o kolor lub liczbę

i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada

 

§  Rozumie pytania o to, co robimy w szkole: Do you … (sing) at school? 

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.;

z pomocą nauczyciela informuje o tym, co robi w szkole: I … (draw) at school.

 

§  Wskazuje przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … (bag).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa przybory szkolne, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case, sharpener, jak i inne

§  Zna nazwy wielu kolorów

§  Swobodnie liczy do 10

§  Posługuje się zwrotami grzecznościowymi: please, thank you

i wie kiedy je zastosować

§  Swobodnie nazywa czynności wykonywane w klasie, tj.: colour, draw, play, sing, talk

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje prośby: Can I have this … (pencil), please? oraz właściwie na nie reaguje

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o kolor lub liczbę i poprawnie na nie odpowiada

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, co robimy w szkole: Do you … (sing) at school?  i poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.;samodzielnieinformuje o tym, co robi w szkole: I … (draw) at school.

 

§  Wskazuje przedmioty i postaci w najbliższym otoczeniu i poprawnie je nazywa: It’s a … (bag).

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje podstawowe przybory szkolne oraz niektóre czynności wykonywane w klasie

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Can I have this pen, please? i I draw at school.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę /p/ w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, zazwyczaj używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite przybory szkolne oraz czynności wykonywane

w klasie

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: Can I have this pen, please? i I draw at school.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /p/

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 2 – THE GINGERBREAD MAN 

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre części ciała, tj.: arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose

 

§  Z pomocą nauczyciela nazywa czynności związane ze zmysłami, tj.: listen, smell, see, touch, taste

§  Rozumie proste polecenia, tj.: Sit down., Stand up., Put your hands up/down. i zazwyczaj właściwie na nie reaguje

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …

§  Rozumie pytania What/Who is it?

i z pomocą nauczyciela odpowiada na nie prostymi słowami

 

§  Z pomocą nauczyciela wskazuje

i nazywa części ciała: It’s a … (nose)./They’re … (legs)., This is … (a head)./These are … (the eyes).

§  Z pomocą nauczyciela określa swoje części ciała: I’ve got … (arms). i mówi co robimy za pomocą zmysłów: I … (smell) with my … (nose).

§  Zazwyczaj poprawnie rozumie polecenia ruchowe: Put your … (left arm) in/out. i przeważnie poprawnie na nie reaguje

§  Określa zabawy: We play … (tag)., ale potrzebuje pomocy nauczyciela

SŁOWNICTWO

§  Nazywa części ciała, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:arms, ears, eyes, hands, head, legs, mouth, nose, jak i inne

§  Bezbłędnie nazywa czynności związane ze zmysłami, tj.:  listen, smell, see, touch, taste, jak i inne

§  Rozumie polecenia, tj.: Sit down., Stand up., Put your hands up/down.,właściwie na nie reaguje i potrafi je wydać

 

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania What/Who is it? i poprawnie na nie odpowiada

§  Samodzielnie wskazuje i nazywa części ciała: It’s a … (nose)./They’re … (legs)., This is … (a head)./These are … (the eyes).

 

§  Określa swoje części ciała: I’ve got … (arms). i mówi co robimy za pomocą zmysłów: I … (smell) with my … (nose).

 

§  Rozumie i samodzielnie wydaje polecenia ruchowe

 

 

§  Samodzielnie określa zabawy: We play … (tag).

 

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje niektóre części ciała oraz czynności związane ze zmysłami

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I’ve got a head. i I listen with my ears.

§  Przeważnie poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje dwugłoskę /əʊ/ w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, zazwyczaj używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Przeważnie poprawnie nazywa podstawowe części ciała

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Zazwyczaj współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite części ciała oraz czynności związane ze zmysłami

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: I’ve got a head. i I listen with my ears.

 

§  Samodzielnie, poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę /əʊ/

w usłyszanych wyrazach

 

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Aktywnie i chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Poprawnie i samodzielnie nazywa części ciała

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 3 – TIGER IS LOST

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektórych członków rodziny

i zna wyrazy związane z rodziną, tj.: brother, sister, baby, mother (Mum), father (Dad), grandmother (Granny), grandfather (Grandad), family

 

§  Z pomocą nauczyciela nazywa krewnych, tj.: aunt, uncle, cousins

§  Rozumie przymiotniki, tj.: big, small

 

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …

§  Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you? i zazwyczaj potrafi na nie odpowiedzieć

§  Rozumie pytanie o posiadanie: Have you got … (Tiger)? i z pomocą nauczyciela na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.

§  Z pomocą nauczyciela określa wielkość rodziny: This family is big/small. oraz opowiada o rodzinie: I’ve got … (cousins)., I live with my … (mother)., This is the … (grandma).

§  Zazwyczaj poprawnie nazywa członków rodziny: Who’s this? – This is my … (cousin)./These are my … (cousins).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa członków rodziny i zna wyrazy związane z rodziną, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: brother, sister, baby, mother (Mum), father (Dad), grandmother (Granny), grandfather (Grandad), family, jak i inne

§  Nazywa krewnych

 

§  Używa poznanych przymiotników, tj.: big, small

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o samopoczucie: How are you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzieć

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o posiadanie: Have you got … (Tiger)? 

i poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.

§  Samodzielnie i poprawnie określa wielkość rodziny: This family is big/small. oraz opowiada o rodzinie: I’ve got … (cousins)., I live with my … (mother)., This is the … (grandma).

§  Poprawnie nazywa członków rodziny: Who’s this? – This is my … (cousin)./These are my … (cousins).

 

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje niektórych członków rodziny i krewnych; podaje wyrazy związane z rodziną i poznane przymiotniki

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Have you got Tiger? i Some families are big.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę /g/ w usłyszanych wyrazach

§  Czyta proste wyrazy

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Zazwyczaj współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, zazwyczaj używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Zazwyczaj współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje członków rodziny oraz krewnych; podaje wyrazy związane

z rodziną i poznane przymiotniki

 

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: Have you got Tiger? i Some families are big.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /g/ w usłyszanych wyrazach

§  Czyta wyrazy ze zrozumieniem

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Aktywnie i chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 4 – DINNER TIME

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa podstawowe produkty spożywcze, tj.: carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, sausages

 

§  Z pomocą nauczyciela określa i nazywa grupy żywności, tj: animals, plants, fish, fruit, meat, vegetables

§  Zazwyczaj poprawnie posługuje się dodatkowym słownictwem związanym z jedzeniem,wprowadzonym na lekcji, tj.: food, omelette, pizza

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …

§  Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you? i przeważnie potrafi na nie odpowiedzieć

§  Z pomocą nauczyciela wskazuje

i nazywa produkty spożywcze: It’s  … (ham)./They’re … (sausages).

§  Z pomocą nauczyciela zadaje pytania

o upodobania: Do you like … (cheese)?  i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.; informuje o swoich upodobaniach: I love/like/don’t like … (ham).

§  Zazwyczaj poprawnie określa pochodzenie pożywienia: Ham) … is meat. (Ham) … is from … (animals).

§  Z reguły poprawnie udziela instrukcji: Put/Don’t put some … (ham) in the omelette.

§  Potrzebuje pomocy nauczyciela, by wydać polecenie i na nie zareagować: Put your pencil in the pencil case. – Yes, of course. – Thank you.

SŁOWNICTWO

§  Nazywa produkty spożywcze, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:carrots, cheese, eggs, ham, milk, peas, potatoes, sausages, jak i inne

§  Bezbłędnie określa i nazywa grupy żywności, tj.:  animals, plants, fish, fruit, meat, vegetables

§  Swobodnie posługuje się dodatkowym słownictwem związanymi z jedzeniem, wprowadzonym na lekcji, tj.:  food, omelette, pizza, jak i innym

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o samopoczucie: How are you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzieć

§  Samodzielnie i bezbłędnie wskazuje oraz nazywa produkty spożywcze: It’s  … (ham)./They’re … (sausages).

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania

o upodobania: Do you like … (cheese)?  

i poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.; informuje o swoich upodobaniach : I love/like/don’t like … (ham).

§  Samodzielnie i poprawnie określa pochodzenie pożywienia: Ham) … is meat. (Ham) … is from … (animals).

§  Poprawnie udziela instrukcji: Put/Don’t put some … (ham) in the omelette.

 

§  Rozumie i samodzielnie wydaje polecenia, bezbłędnie na nie reaguje: Put your pencil in the pencil case. – Yes, of course. – Thank you.

 

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje niektóre produkty spożywcze oraz grupy żywności; posługuje się dodatkowym słownictwem związanym z jedzeniem

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I don’t like sausages. i Bananas are fruit.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje dwugłoskę /i:/ w usłyszanych wyrazach

§  Czyta proste wyrazy

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje

z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, zazwyczaj używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje produkty spożywcze oraz grupy żywności; posługuje się dodatkowym słownictwem związanym

z jedzeniem

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: I don’t like sausages. i Bananas are fruit.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę /i:/

w usłyszanych wyrazach

 

§  Czyta wyrazy ze zrozumieniem

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy

w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 5 – THE SORE PAW

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre zwierzęta, tj.: crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake

 

§  Zna nazwy niektórych kolorów

§  Z pomocą nauczyciela nazywa czynności, tj.: walk, run, climb, jump, swim, fly

 

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye,

§  Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you? i najczęściej potrafi na nie odpowiedzieć

§  Najczęściej poprawnie nazywa zwierzęta: It’s a … (snake).

§  Z pomocą nauczyciela wyraża prośbę i właściwie na nią reaguje: Can you help me, please? – No, sorry. I can’t./Yes, of course I can.

§  Zazwyczaj poprawnie mówi o tym, co potrafi/czego nie potrafi robić: Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I can/can’t … (fly).

§  Z pomocą nauczyciela informuje o dolegliwości: I’ve got a sore … (paw).

§  Najczęściej poprawnie opisuje zwierzęta: I can see a/an … (mouse). It’s … (grey).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa zwierzęta, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: crocodile, elephant, frog, giraffe, monkey, mouse, parrot, snake, jak i inne

§  Zna nazwy wielu kolorów

§  Swobodnie nazywa czynności, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: walk, run, climb, jump, swim, fly, jak

i inne

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o samopoczucie: How are you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzieć

§  Bezbłędnie nazywa rozmaite zwierzęta: It’s a … (snake).

§  Samodzielnie wyraża prośbę i właściwie na nią reaguje: Can you help me, please? – No, sorry. I can’t./Yes, of course I can.

§  Poprawnie informuje o tym, co potrafi/czego nie potrafi robić: Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I can/can’t … (fly).

 

§  Poprawnie i samodzielnie informuje o dolegliwości: I’ve got a sore … (paw).

§  Bezbłędnie opisuje rozmaite zwierzęta: I can see a/an … (mouse). It’s … (grey).

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje niektóre

zwierzęta oraz czynności

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Can you help me, please?

 i A frog can jump.

§  Najczęściej poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje głoskę /m/ w usłyszanych wyrazach

§  Czyta proste wyrazy

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Najczęściej współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Wspierany przez nauczyciela uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje

i nazywa poznane zwierzęta

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Najczęściej współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite zwierzęta oraz czynności

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: Can you help me, please? i A frog can jump.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /m/

w usłyszanych wyrazach

§  Czyta wyrazy ze zrozumieniem

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Aktywnie i chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa rozmaite zwierzęta

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 6 – THE MISSING SKATEBOARD

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre zabawki, tj.: bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard

 

§  Z pomocą nauczyciela nazywa materiały, tj.: wood, plastic, metal, paper

§  Najczęściej poprawnie używa przyimków: in, on, under

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, …

§  Rozumie pytanie o samopoczucie: How are you? i najczęściej potrafi na nie odpowiedzieć

§  Najczęściej poprawnie nazywa zabawki: It’s a … (doll).

§  Z pomocą nauczyciela zadaje pytania o położenie przedmiotów: I can’t find my … (doll). Where is my … (doll)? Is it  … (on the table)? i najczęściej poprawnie na nie odpowiada: The … (doll) is  … (on the table)., Yes it is./ No, it isn’t.

 

§  Najczęściej poprawnie mówi o tym, co potrafi/czego nie potrafi robić: Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I can/can’t … (fly).

 

§  Z pomocą nauczyciela informuje o tym z czego są zrobione przedmioty i zadaje pytania: It’s made of … (plastic). Is it made of … (plastic)?;najczęściej udziela poprawnej odpowiedzi: Yes, it is./No, it isn’t

§  Najczęściej poprawnie informuje o tym, co robi podczas wakacji: In the holidays, I play with my … (bike).

§  Prostymi słowami wyraża swoją opinię: It’s great/fantastic!

SŁOWNICTWO

§  Nazywa zabawki, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: bike, board game, car, computer game, doll, kite, scooter, skateboard, jak i inne

§  Swobodnie nazywa materiały, tj.: wood, plastic, metal, paper

 

§  Poprawnie używa przyimków: in, on, under

 

STRUKTURY

§  Samodzielnie wita się i żegna

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o samopoczucie: How are you?; potrafi na nie właściwie odpowiedzieć

§  Bezbłędnie nazywa rozmaite zabawki: It’s a … (doll).

§  Samodzielnie zadaje pytania o położenie przedmiotów: I can’t find my … (doll). Where is my … (doll)? Is it  … (on the table)? ipoprawnie na nie odpowiada: The … (doll) is  … (on the table)., Yes it is./ No, it isn’t.

§  Samodzielnie i poprawnie informuje o tym, co potrafi/czego nie potrafi robić: Can you … (swim)? – Yes, I can./No, I can’t., I can/can’t … (fly).

§  Bezbłędnie informuje o tym z czego są zrobione przedmioty i zadaje pytania: It’s made of … (plastic). Is it made of … (plastic)?;udziela poprawnej odpowiedzi: Yes, it is./No, it isn’t

 

§  Samodzielnie i poprawnie informuje

o tym, co robi podczas wakacji: In the holidays, I play with my … (bike).

§  Wyraża swoją opinię

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje niektóre zabawki oraz materiały

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Where is my skateboard?

 i Materials are fantastic!.

§  Najczęściej poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje głoskę /b/ w usłyszanych wyrazach

§  Czyta proste wyrazy

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Za namową i przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Najczęściej współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Najczęściej poprawnie rozpoznaje

i nazywa poznane zabawki

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Najczęściej współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na polecenia nauczyciela i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite zabawki oraz materiały

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: Where is my skateboard? i Materials are fantastic!.

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę /b/

w usłyszanych wyrazach

§  Czyta wyrazy ze zrozumieniem

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy

w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja przyrodnicza

§  Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa rozmaite zabawki

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

  

 

Klasa druga

 

Religia 

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozdział

 

Celujący

 

Bardzo dobry

 

Dobry

 

Dostateczny

 

Dopuszczający

 

Niedostateczny

 

I.
Bóg mówi do nas

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pragnie się spotykać z ludźmi na katechezie i w kościele.

2. Wie, że Bóg jest miłującym Ojcem i tłumaczy, co to znaczy zachwycić się Bogiem.

3. Zna i opowiada, dlaczego warto naśladować bł. Anielę Salawę w służbie innym.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób w Piśmie Świętym odkrywamy Słowo Boże.

5. Tłumaczy, kim są i jakie mają zadania przewodnicy w drodze do nieba.

Uczeń:

1. Tłumaczy, co oznacza, modlitwa w życiu człowieka.

2. Opowiada o miłości Boga i potrzebie spotykania się z Nim na modlitwie.

3. Opisuje życie bł. Anieli Salawy – patronki roku, zna wykonywaną przez nią pracę.

4. Omawia wybrane historie biblijne ukazane w literaturze, sztuce, muzyce, malarstwie.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób słuchać tych, którzy pomagają w poznaniu Boga.

Uczeń:

1. Wie, że na katechezie Pan Jezus pragnie się spotykać z uczniami.

2.Wie, czym jest pacierz w życiu dziecka Bożego.

3. Wymienia podstawowe informacje o bł. Anieli Salawie – patronce roku.

4. Wie, że czytanie Pisma Świętego jest pomocą w poznaniu Boga.

5. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec rodziców, wychowawców, kapłanów.

Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wie, że na modlitwie spotykamy się z miłującym Bogiem

3. Wie, że patronką klasy drugiej jest bł. Aniela Salawa.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób należy okazać szacunek osobom głoszącym Słowo Boże.

5. Wymienia zadania kapłanów.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie wie, że na modlitwie spotykamy się z Bogiem.

II.
Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie biblijnej postaci Noego, na czym polega posłuszeństwo Bogu.

2. Wyjaśnia na przykładzie historii Abrahama, na czym polega zaufanie Bogu.

3. Wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Boga tak jak Mojżesz.

4. Wyjaśnia, co to znaczy wsłuchiwać się w głos Boga tak jak Samuel.

5. Wyjaśnia na przykładzie Daniela, czym jest miłość i wierność prawu Bożemu.

6. Opowiada o powołaniu Jonasza i wyjaśnia, na czym polega odwaga w wyznawaniu wiary.

7. Wie, że modlitwa różańcowa przybliża do Jezusa i pomaga w przygotowaniu do spotkania z Nim w Eucharystii.

8. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie odmawiają różaniec.

Uczeń:

1. Opowiada biblijną historię Noego i potopu, wie, co to znaczy słuchać Boga.

2. Wie, kim był Abraham i dlaczego był posłuszny Bogu.

3. Opowiada, w jaki sposób Mojżesz wypełniał wolę Pana Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Samuel rozpoznał głos Boga.

5. Wie, kim jest prorok Daniel, na czym polega jego zaufanie Bogu.

6. Wskazuje na Jonasza i jego konsekwencje ucieczki przed Bogiem.

7. Wskazuje na modlitwę różańcową jako spotkanie z Jezusem i Maryją.

8. Zna tajemnice różańca, wie, że jest to szczególne spotkanie z Maryją i Jezusem.

Uczeń:

1. Wskazuje na Noego i jego rodzinę jako wzór posłuszeństwa Bogu.

2. Opowiada, co to znaczy ufać Bogu w codziennym życiu.

3. Wskazuje Mojżesza jako człowieka wypełniającego wolę Bożą.

4. Wskazuje na Samuela słuchającego głosu Boga na modlitwie.

5. Rozumie, na czym polega zaufanie Bogu w trudnościach.

6. Zna historię o Jonaszu i jego powołaniu.

7. Wyjaśnia, dlaczego wspólnie modlimy się na różańcu.

8. Wie, jak należy odmawiać różaniec.

Uczeń:

1. Zna historię Noego i potopu.

2. Wskazuje na Abrahama jako człowieka ufającego i posłusznego.

3. Wie, na czym polegała odwaga Mojżesza.

4. Wie, co robił Samuel u Hellego.

5. Opowiada historię Daniela w jaskini lwów.

6. Wie, dlaczego nie należy uciekać przed Bogiem.

7. Wymienia modlitwy odmawiane podczas różańca.

8. Z pomocą nauczyciela wymienia modlitwy i omawia wybrane tajemnice różańcowe.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o ludziach, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boga.

5. Nie zna tytułów modlitw omawianych na nabożeństwach różańcowych.

III.
Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcie Abba i okoliczności powstania modlitwy Ojcze nasz.

2. Wskazuje i wyjaśnia prawdy o świętości imienia Boga w modlitwie Ojcze nasz.

3. Wyjaśnia i wie, co to jest Królestwo Boże i jak żyć zasadami Królestwa Bożego.

4. Zna sposoby odkrywania woli Bożej w codziennym życiu.

5. Wyjaśnia, na czym polega brak pożywienia w świecie i potrzeba dzielenia się.

6. Wskazuje na potrzebę przebaczenia, wyjaśnia, na czym polega przebaczenie Boga i ludzi.

7. Wyjaśnia pojęcie pokusa i jego źródło, wymienia sposoby walki z pokusami.

8. Wyjaśnia pojęcia: zbawienie, niebo, wieczność.

Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

2. Wyjaśnia, dlaczego imię Boga jest święte.

3.Wyjaśnia, czym jest Królestwo Boże na ziemi.

4. Wie, jak rozpoznać wolę Bożą i wypełniać ją w życiu.

5. Wyjaśnia znaczenie pokarmu w codziennym życiu i potrafi modlić się za ludzi głodujących.

6. Wyjaśnia, że Bóg przebacza nam winy i uczy przebaczania.

7. Wie, czym jest pokusa i wyjaśnia, na czym polega Boża pomoc w przezwyciężaniu zła.

8. Opowiada, na czym polega zbawienie ludzi.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego codziennie odmawia się modlitwę Ojcze nasz.

2. Wie, w jaki sposób na modlitwie chwalić imię Boga.

3. Opowiada, jak troszczyć się o Królestwo Boże na ziemi.

4. Opowiada o poznawaniu woli Bożej w życiu.

5. Wie, co to znaczy szanować pokarm, a zwłaszcza chleb.

6. Rozumie, że warunkiem otrzymania przebaczenia od Boga jest przebaczenie innym.

7. Zna sposoby walki z pokusami i wie, na czym polega przezwyciężanie słabości.

8. Wie, że trzeba się troszczyć o zbawienie swoje i wszystkich ludzi.

Uczeń:

1. Wie, że Modlitwa Pańska jest najpiękniejszą rozmową z Bogiem.

2. Zna i wymienia postawy na modlitwie.

3. Wie, że Królestwo Boże jest na ziemi i w niebie.

4. Wskazuje na pragnienia ludzi w wypełnieniu woli Bożej.

5. Opowiada, jak być wdzięcznym za pokarm.

6. Wie, że na modlitwie przepraszamy za zło, rozumie, co to znaczy przebaczyć.

7. Rozumie, czym jest pokusa

8. Wie, że Bóg pragnie wszystkich zbawić.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Modlitwa Pańska.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć i wyjaśnić modlitwy Ojcze nasz.

IV.
My odpowiadamy Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polegała zgoda Maryi i jej posłuszeństwo wobec Boga.

2. Wskazuje na Jana Chrzciciela wzywającego do nawrócenia.

3. Na podstawie przypowieści o siewcy wyjaśnia, na czym polega kiełkowanie Słowa Bożego.

4. Wie, że na Mszy Świętej jednoczymy się z Bogiem, aniołami i świętymi.

5. Tłumaczy, że Jezus Chrystus Król powtórnie przyjdzie na ziemię, wie, czym jest sąd ostateczny.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenia: adwentu i postanowień adwentowych, opowiada o roratach.

2. Opowiada o misji Jana Chrzciciela.

3. Wyjaśnia ogólnie symbolikę obrazów w przypowieści o siewcy.

4. Wie, że na Mszy Świętej Bóg spotyka się z każdym człowiekiem.

5. Opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa Króla na ziemię.

Uczeń:

1. Rozumie potrzebę podejmowania postanowień adwentowych i uczestnictwa w roratach.

2. Wyjaśnia, na czym polega przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa w tajemnicy Narodzenia.

3. Wie, jakie jest znaczenie przypowieści o siewcy.

4. Opowiada, że obecność na Mszy Świętej przybliża do Jezusa.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba przygotować się na przyjście Jezusa Króla.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego podejmuje się postanowienia adwentowe.

2. Wie, czym jest wyrzeczenie adwentowe.

3. Zna przypowieść o siewcy.

4. Wskazuje na potrzebę zjednoczenia z Bogiem na Mszy Świętej.

5. Wie, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie w chwale.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Fiat Maryi

5. Nie wie, jak można życiem odpowiedzieć Bogu za jego przyjście na ziemię.

V.
Dziękujemy Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem, wie, jak dziękować Bogu za dar Bożego Narodzenia.

2. Wyjaśnia, czym jest świętowanie narodzin Jezusa w rodzinie chrześcijańskiej i dziękowanie za bliskość Boga.

3. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

4. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

5. Wymienia i wyjaśnia znaczenie darów złożonych Jezusowi przez mędrców.

6. Wyjaśnia i wymienia sposoby wdzięczności Bogu i innym.

Uczeń:

1. Zna historię narodzin Jezusa w Betlejem i okazuje wdzięczność Bogu w prezentowaniu znanych kolęd.

2. Opowiada o tradycjach świętowania Wigilii i Bożego Narodzenia w rodzinie chrześcijańskiej.

3. Wie, że Bóg obecny jest w rodzinie chrześcijańskiej, wskazuje na troskę i opiekę w rodzinie.

4. Wie, jak świętować Objawienie Pańskie w domu i wspólnocie Kościoła.

5. Zna sposoby okazywania wdzięczności Bogu i ludziom.

Uczeń:

1. Wie, że treści kolęd przybliżają prawdę o Bożym Narodzeniu.

2. Opisuje Święta Bożego Narodzenia jako czas chrześcijańskiej radości.

3. Wymienia Świętą Rodzinę jako przykład dla rodziny chrześcijańskiej.

4. Wie, czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego.

5. Wymienia postawy wdzięczności Bogu i ludziom.

Uczeń:

1. Rozumie, że w śpiewie kolęd dziękujemy Jezusowi za Jego miłość do ludzi.

2. Wie, jak poprzez śpiew kolęd wyrazić Bogu radość i wdzięczność.

3. Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

4. Zna historię mędrców ze wschodu.

5. Wie, w jaki sposób dziękować innym.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, czym jest chrzest święty.

5. Nie zna sposobów wyrażania wdzięczności Bogu i bliźnim.

6. Nie zna tradycji świętowania Wigilii Bożego Narodzenia.

VI.
Jezus obecny wśród ludzi

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia na przykładzie dzieciństwa Jezusa, czym jest posłuszeństwo i pomoc najbliższym

2. Wyjaśnia, na czym polega zawierzenie Jezusowi i Maryi w życiu.

3. Zna historię powołania uczniów Jezusa i wyjaśnia zadania uczniów, wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał o Królestwie Bożym w przypowieściach, wie, w jaki sposób należy się troszczyć o rozwój wiary.

5. Opisuje cud rozmnożenia chleba i wie, że Pan Jezus daje w Eucharystii pokarm na życie wieczne.

Uczeń:

1. Zna historię pielgrzymowania Świętej Rodziny do świątyni w Jerozolimie.

2. Opowiada o początkach działalności Jezusa i cudzie w Kanie Galilejskiej.

3. Opowiada o powianiu uczniów Jezusa, zna imiona Apostołów.

4. Opisuje znaczenie przypowieści o ziarnku gorczycy, wie, jak poznawać Boga i rozwijać wiarę.

5. Opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba i wie, że jest zapowiedzią Eucharystii.

Uczeń:

1. Wie, że od Jezusa uczymy się pomagać innym.

2. Wie, że Maryja i Jezus troszczą się o dobro i szczęście ludzi.

3. Wie, co to jest powołanie i wymienia zadania uczniów.

4. Wie, że w przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus uczy o Królestwie Bożym.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg troszczy się o życie człowieka, wymienia cuda Jezusa.

Uczeń:

1. Opowiada o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

2. Zna wydarzenie w Kanie Galilejskiej

3. Wie, że Pan Jezus gromadzi uczniów.

4. Zna przypowieść o ziarnku gorczycy.

3. Zna historię rozmnożenia chleba.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga i pomagać innym.

VII.
Eucharystia dziękczynieniem

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Jezus zaprasza wszystkich na ucztę Eucharystyczną.

2. Wie, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie i kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii.

3. Wie, że Eucharystia jest największym wyrazem miłości Boga, wie, jak dziękować Bogu za Jego miłość.

4. Wyjaśnia znaczenie wiary w przeżywaniu Mszy Świętej.

5. Wie, czym jest modlitwa uwielbienia i adoracja.

Uczeń:

1. Opowiada o niedzielnej Eucharystii i zna opowiadanie o uczcie Królewskiej

2. Opisuje moment ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy

3. Wyjaśnia, na czym polega miłość Boga przejawiająca się w Eucharystii.

4. Wie, co to znaczy wierzyć, rozumie znaczenie wiary w przeżywaniu Eucharystii.

5. Wyjaśnia, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczeń:

1. Rozumie, czym jest pragnienie chrześcijanina uczestniczenia w uczcie Eucharystycznej.

2. Wie, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina i w najświętszym Sakramencie.

3. Podaje przykłady wdzięczności Bogu za dar Eucharystii.

4. Wyjaśnia, czym jest wiara w życiu dziecka Bożego.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób w czasie Mszy Świętej wielbimy Boga.

Uczeń:

1. Zna przypowieść o uczcie.

2. Opowiada, kiedy spotykamy się z Jezusem

3. Wie, że Bóg kocha ludzi i pragnie z nimi przebywać.

4. Wie, że trzeba rozwijać wiarę.

5. Zna podstawowe modlitwy uwielbienia Boga.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, że Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina.

5. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Jezusa.

VIII.
Nasze odejścia i powroty

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcia; pokuta, nawrócenie, czyny pokutne, wie, czym jest Wielki Post.

2.Wyjaśnia, na czym polegało szczęście pierwszych ludzi w raju.

3.Wyjaśnia przyczynę utratę raju, wie, czym jest grzech.

4. Opowiada i wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa pierwszych ludzi i grzech pierworodny.

5. Wymienia grzechy główne i wie, że niszczą one miłość.

6. Wyjaśnia pojęcie nawrócenie i historię nawrócenia Zacheusza.

Uczeń:

1. Wie, dlaczego człowiek podejmuje wysiłek czynów pokutnych.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Pan Bóg kocha człowieka i ofiaruje mu szczęście.

3. Wie, że szatan jest źródłem zła i grzechu

4. Wie, że grzech pierworodny jest skutkiem nieposłuszeństwa

5. Zna grzechy główne i wyjaśnia, na czym polega zaufanie Bogu.

6. Zna pojęcie nawrócenie i wie, jak naprawić wyrządzone krzywdy.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia.

2. Zna biblijny opis raju i wymienia imiona pierwszych ludzi.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób należy podjąć walkę ze złem i grzechem.

4. Zna skutki grzechu pierwszych ludzi.

5. Opowiada o sposobach pokonywania pokus i słabości

6. Wie, że spotkanie z Jezusem przemienia życie.

7. Wie, że w sakramencie pokuty Jezus przebacza grzechy.

Uczeń:

1. Wie, że trzeba podejmować wyrzeczenia i postanowienia wielkopostne.

2. Wskazuje na potrzebę wdzięczności Bogu za Jego miłość.

3. Wie, że należy modlić się i podjąć walkę z grzechem

4. Wskazuje na obowiązek posłuszeństwa rodzicom wychowawcom.

5. Rozumie potrzebę pomocy Boga w przezwyciężaniu pokus

6. Rozumie, w jaki sposób naprawić wyrządzone krzywdy.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest sakrament pokuty i pojednania.

5. Nie wie, czym jest sumienie i grzech.

 

 

7. Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, wyjaśnia, czym jest Boże przebaczenie.

8. Potrafi wyjaśnić pojęcie sumienia i w jaki sposób człowiek odróżnia dobro od zła.

9. Wyjaśnia na przykładzie przypowieści o dobrym Pasterzu, na czym polega Boże przebaczenie.

7. Wie, że Bóg w sakramencie pokuty i pojednania przebacza grzechy.

8. Wie, że przez sumienie Bóg przemawia do człowieka i wyjaśnia, jak rozpoznać głos sumienia.

9. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus dobry Pasterz troszczy się o ludzi i dlaczego pragnie ich nawrócenia.

8. Wie, że sumienie jest dobrym doradcą w życiu i że należy słuchać jego głosu.

9. Wie, że Pan Jezus Dobry Pasterz troszczy się o wszystkich ludzi.

7. Wie, że Bóg przebacza grzechy w sakramencie pokuty i pojednania.

8. Wie, że człowiek posiada sumienie.

9. Opowiada o Panu Jezusie jako Dobrym Pasterzu.

 

IX.
Niezwykłe dary otrzymane od Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, wie, że Jezus zgromadził w Wieczerniku swoich uczniów.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus z miłości do człowieka przyjmuje cierpienie i krzyż i ofiarowuje swoje życie dla zbawienia świata.

3. Wie, że poprzez zmartwychwstanie Jezus pokonał szatana, śmierć i dał życie wieczne.

4. Wyjaśnia, dlaczego w każdą niedzielę wspominamy Zmartwychwstanie Jezusa.

5. Wymienia i rozumie znaczenie sakramentów świętych, wie, że uświęcają one życie i jednoczą z Bogiem.

Uczeń:

1. Wie, że w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Zna wydarzenia męki i śmierci Jezusa, wyjaśnia, co to jest adoracja krzyża.

3. Zna symbolikę pustego grobu i wie, w jaki sposób Jezus dał nam zbawienie.

4. Wie, że niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa.

5. Wyjaśnia, dlaczego w sakramentach spotykamy się z Bogiem.

Uczeń:

1. Wie, że Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

3. Opowiada, na czym polega radosne przeżywanie świąt wielkanocnych.

4. Wie, że w każdą niedzielę spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

5. Zna sakramenty święte i wie, od kogo je otrzymaliśmy.

Uczeń:

1. Opowiada o Ostatniej Wieczerzy.

2. Wie, że Pan Jezus umarł na krzyżu w Wielki Piątek

3. Wie o zmartwychwstaniu Jezusa.

4. Opowiada, dlaczego w niedzielę należy uczestniczyć we Mszy Świętej.

5. Wie, że jest siedem sakramentów świętych.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć o Zmartwychwstaniu Jezusa

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wymienić sakramentów świętych.

X.
Dzielimy się tym
, co otrzymaliśmy

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie miłosiernego samarytanina, w jaki sposób Bóg okazuje ludziom swoje miłosierdzie.

2. Wie, że poprzez uczynki miłosierdzia okazujemy dobroć i miłość Bogu i ludziom.

3. Wie, że wspólnota parafialna pomaga w odkrywaniu i spotykaniu Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus posyła swoich uczniów na cały świat.

5. Uzasadnia, jak za przykładem Anieli Salawy należy bezinteresownie nieść pomoc innym.

Uczeń:

1. Zna przypowieść o miłosiernym samarytaninie i wyjaśnia, na czym polega pomoc i troska o innych.

2. Wymienia uczynki miłosierdzia i opowiada, jak można pomagać innym.

3. Wie, na czym polega obecność w parafii, wymienia i opowiada o posługach w kościele.

4. Wie, że należy nieść pomoc materialną i duchową misjonarzom

5. Opisuje powołania i zawody, w których ludzie poświęcają swój czas innym.

Uczeń:

1. Opowiada przypowieść o miłosiernym samarytaninie, wymienia postawy wobec potrzebujących.

2. Zna wybrane uczynki miłosierdzia.

3. Opowiada, jak w kościele pomagać, zna różne formy życia w parafii.

4. Opowiada o misjach i posłannictwie misjonarzy.

5. Opowiada o pracy służebnej Anieli Salawy.

Uczeń:

1. Wie, że Bóg pragnie, abyśmy pomagali innym, nie przechodzili obojętnie wobec czyjejś krzywdy.

2. Wie, jak pomagać innym w potrzebie.

3. Wie, że w kościele są różne posługi.

4. Wie, w jaki sposób pomagać misjom.

5. Wie, że Aniela Salawa pomagała innym.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest wspólnota parafialna.

XI.
Z rodziną Bożą odpowiadam Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.

1. Ukazuje Lolka, jako przykład w podejmowaniu posług w kościele i codziennej modlitwy.

2. Opisuje wybrane postaci świętych, wyjaśnia, na czym polega modlitwa za zmarłych.

3. Opowiada o męce Pana Jezusa ukazanej w stacjach drogi krzyżowej.

4. Zna i wymienia tytuły Maryi, wie, na czym polega oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski i świata.

5. Wyjaśnia i wie, w jaki sposób ado­rować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

1. Opisuje Lolka jako ministranta służącego do Mszy Świętej i na modlitwie.

2. Wie, że Pan Jezus obdarza życiem wiecznym.

3. Wyjaśnia, dlaczego razem z Jezusem pokonujemy trudy i słabości.

4. Wyjaśnia, dlaczego w maju są nabożeństwa majowe.

5. Wie, że Jezus w Najświętszym Sakramencie przychodzi do nas, aby nam błogosławić.

1. Wie, jakie posługi wypełniał Lolek w kościele.

2. Wymienia i odróżnia uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

3. Opowiada o wybranych stacjach drogi krzyżowej.

4. Wie, że Maryja jest Królową Polski.

5. Wie, jak wyraża się wiarę i oddaje cześć Jezusowi podczas procesji Bożego Ciała.

1. Wie, że Lolek często modlił się i był ministrantem.

2. Opowiada o uroczystości Wszystkich Świętych.

3. Wie, że na drodze krzyżowej spotykamy się z Jezusem.

4. Wie, że maj jest miesiącem kultu Maryi.

5. Opowiada o procesji Bożego Ciała.

Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić kilku świętych.

5. Nie wie nic o ado­racji Jezusa.

 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PO KLASIE  II

I. Mówienie

 • Wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, czytanych lub wysłuchanych utworów literackich, oglądanych sztuk teatralnych, audycji telewizyjnych, filmów, wysłuchanych nagrań i audycji radiowych.
 • Wygłasza wiersz z pamięci, uwzględniając odpowiednią intonację, siłę głosu, tempo, pauzy.
 • Stawia pytania związane z wydarzeniami z życia, własnymi zainteresowaniami, czytanymi i wysłuchanymi tekstami, oglądanymi sztukami teatralnymi...
 • Udzielając odpowiedzi na pytania nauczyciela i innych osób, zwraca uwagę na poprawność gramatyczną formułowanych zdań.
 • Prowadzi rozmowę (mówi i słucha) związaną z wydarzeniami z otoczenia, zainteresowaniami, przeżyciami, czytanymi i słuchanymi tekstami, oglądanymi i wysłuchanymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi.
 • Poprawnie formułuje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, wykrzyknikowe.
 • W wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych, o znaczeniu podobnym i przeciwnym.
 • We właściwy sposób artykułuje swoje potrzeby, oczekiwania.
 • Prezentuje swój punkt widzenia oraz przyjmuje informacje zwrotne.
 • Wypowiada się na temat własnej pracy, omawia jej przebieg i efekty.
 • Wykorzystuje język symboli, wyrażeń, znaków, gestów do nazywania i opisywania rzeczywistości.

II. Słuchanie

 • Słucha wypowiedzi innych i tekstów czytanych przez nauczyciela oraz kolegów i je rozumie.
 • Słucha nagrań, audycji radiowych i telewizyjnych i je rozumie.
 • W czasie rozmowy stawia dodatkowe pytania.
 • Słucha ze zrozumieniem pytań, poleceń, krótkich instrukcji wypowiadanych przez nauczyciela i kolegów.
 • Słuchając innych, stawia pytania i udziela odpowiedzi (słucha i mówi).
 • Ilustruje usłyszane teksty za pomocą prac plastycznych.
 • Odróżnia i właściwie reaguje na sygnały alarmowe w szkole oraz w najbliższym środowisku pozaszkolnym, np. na ulicy.
 • Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, głosy ludzkie (sopran, bas, alt, tenor) oraz brzmienie niektórych instrumentów i rytm.
 • Rozpoznaje długości trwania dźwięków.
 • Słucha piosenek, pies ni, miniatur instrumentalnych, odróżnia cechy charakterystyczne niektórych utworów (np. tańce), rytm, tempo, dynamikę i nastrój.
 • Słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje.

III. Czytanie

 • Czyta po cichu od „jednego rzutu oka" ze zrozumieniem wyrazy oraz krótkie zdania.
 • Czyta głośno w sposób płynny krótkie teksty.
 • Czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem: krótkie teksty informacyjne, uproszczone plany, pytania i polecenia, nazwy geograficzne, skróty, symbole, liczby, wyrażenia mianowane, krótkie teksty encyklopedyczne, daty, zapisy w kalendarzu, informacje prezentowane w tabeli, diagramie, znaki na mapie, niektóre schematy, instrukcje, niektóre rozkłady jazdy, plakaty teatralne, spisy treści, teksty matematyczne.
 • Korzysta z biblioteki.
 • Wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat.
 • Ustala kolejność wydarzeń.
 • Czyta z podziałem na role.
 • Analizuje i porównuje czytane teksty.
 • Odróżnia utwór wierszowany od prozy.
 • Porządkuje wyrazy według kolejności alfabetycznej, uwzględniając pierwszą literę.
 • Czyta liczby zapisane cyframi i słownie.
 • Czyta znaki rzymskie (do XII).
 • Czyta wskazania wagi, zegara, termometru, linijki.
 • Odczytuje proste wzory melodii, znaki notacji muzycznej, nazwy dźwięków gamy.
 • Czyta krótkie teksty o życiu dzieci w innych krajach.

IV. Pisanie

 • Pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie.
 • Przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia.
 • Pisze z pamięci i ze słuchu zdania oraz krótkie teksty z: - wyrazami z rz ó wymiennym, - wyrazami z rz po spółgłoskach, - wyrazami z i ch najczęściej spotykanymi, - wyrazami z ą ę w różnych pozycjach, nie z czasownikami i przymiotnikami.
 • Właściwie stosuje w piśmie: kropkę, przecinek, pytajnik, wykrzyknik, dwukropek, wielką literę.
 • Pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów.
 • Pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny...
 • Pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów. Poprawnie adresuje list.
 • Zapisuje liczby za pomocą cyfr i słownie.
 • Zapisuje wyrażenia mianowane, używając skrótów.
 • Pisze znaki rzymskie (I- XII) oraz znaki matematyczne: +, -, :, , =, .
 • Zapisuje daty dowolnymi sposobami.
 • Zapisuje wyniki różnych pomiarów (ważenie, mierzenie, temperatura, czas).
 • Zapisuje swoje obserwacje, np. dotyczące pogody, korzy-stając z różnych symboli, rysunków schematycznych.
 • Pisze krótkie dialogi (pytania i zdania oznajmujące jako odpowiedzi na pytania).
 • Pisze symbole i skróty związane z realizowaną tematyką.
 • Korzysta z nowych, dostępnych technologii informacyjnych.

V. Liczenie i rozumowanie

 • Przelicza zbiory w zakresie 100.
 • Wyodrębnia w zapisie liczby jedności, dziesiątki, setki.
 • Dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100.
 • Korzysta z przemienności dodawania.
 • Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
 • Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Rozumie odwrotność tych działań.
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30 oraz mnoży w za-kresie 50.
 • Sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia i odwrotnie.
 • Rozumie odwrotność tych działań.
 • Korzysta z przemienności mnożenia.
 • Rozwiązuje proste zadania tekstowe oraz układa treść zadań do sytuacji, rysunku, schematu, zapisu matematycznego.
 • Przekształca zadania jednodziałaniowe.
 • Podaje własności figur geometrycznych (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt).
 • Rozumie i klasyfikuje pojęcia.
 • Wyodrębnia istotne cechy.
 • Mierzy różne długości (miarką centymetrową), ilości płynów (dowolną jednostką), masy (wagą), temperaturę (termometrem) .
 • Porównuje długości, ilości płynów, masy, temperatury
 • Dokonuje obliczeń zegarowych, kalendarzowych (dni, tygodnie, miesiące), pieniężnych.
 • Stosuje pojęcia: minuta, godzina, metr, centymetr.
 • Zapisuje i odczytuje znaki rzymskie (I - XII).
 • Dostrzega życiową użyteczność treści matematycznych.

VI. Śpiewanie - granie – taniec

 • Śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie  i zespołowo.
 • Gra na dostępnych mu instrumentach muzycznych.
 • Akompaniuje do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych z wykorzystaniem różnych przedmiotów, instrumentów perkusyjnych niemelodycznych.
 • Prezentuje „echo rytmiczne" i inscenizuje piosenki.
 • Ilustruje plastycznie utwory muzyczne.
 • Zna kroki krakowiaka i polki oraz potrafi je zatańczyć. Realizuje proste schematy rytmiczne.

VII. Rysowanie - malowanie – majsterkowanie

 • Nazywa kolory, materiały, przybory i narzędzia wykorzystywane w działalności plastyczno-technicznej.
 • Sprawnie posługuje się przyborami i narzędziami.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 • Przedstawia w swoich pracach (rysunkach, pracach malarskich, rzeźbach, składankach, pracach technicznych) zjawiska i wy-darzenia z otaczającej rzeczywistości.
 • Uwzględnia w swoich pracach ruch postaci, sceny zbiorowe oraz wyraża swoje marzenia, wyobrażenia i nastrój .
 • Uwzględnia w swoich pracach: kształt, wielkość, barwę, proporcje, sytuacje przestrzenne, układ, fakturę.
 • Wykorzystuje utwór literacki, muzyczny, sztukę teatralną, zmiany w przyrodzie w różnych porach roku do wyrażania siebie w swoich pracach plastyczno-technicznych.
 • Dobiera techniki plastyczne, materiały, przybory do wykonywanych zadań plastyczno-technicznych, wykorzystując ich różnorodne zastosowanie.
 • Rysuje figury płaskie w powiększeniu i pomniejszeniu (odcinki, linie proste, równolegle, prostokąty, kwadraty, trójkąty), wykorzystując przyrządy geometryczne.
 • W procesie planowania, organizowania i realizacji różnorodnych zadań edukacyjnych, korzysta z rysunków pomocniczych.
 • Zna obiekty z różnych dziedzin sztuki (w tym rękodzieła artystycznego  i sztuki ludowej).

VIII. Poznawanie otoczenia i świata przyrody

 • Wykazuje naturalną ciekawość poznawczą - stawia różnorodne pytania.
 • Korzysta z podręczników, materiałów pomocniczych, słowników, encyklopedii.
 • Modyfikuje swoje działanie w czasie wykonywania zadań.
 • Ocenia efekty własnych działań.
 • Poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie.
 • Bezpiecznie posługuje się przyrządami, materiałami i urządzeniami technicznymi potrzebnymi do przeprowadzenia doświadczeń, ćwiczeń, np.  z kompasem, lupą, narzędziami ogrodniczymi, urządzeniami technicznymi w domu.
 • Potrafi uzasadnić dobór narzędzi, materiałów, urządzeń technicznych do wykonywanych działań.
 • Chętnie podejmuje i systematycznie realizuje działania związane z różnymi rodzajami aktywności.
 • Przestrzega norm postępowania jako członek społeczności szkolnej, domowej, lokalnej oraz jako pasażer, widz, opiekun przyrody, uczestnik ruchu drogowego.
 • Ocenia postępowanie swoje    i innych jako członek różnych społeczności.
 • Właściwie reaguje na sygnały alarmowe, unika sytuacji niebezpiecznych, szuka porady
  w sytuacjach zagrożenia lub udziela pomocy innym.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze, w środkach komunikacji,
  w czasie różnorodnych działań.
 • Przyjmuje prawidłową postawę ciała w zależności od podejmowanych form aktywności.
 • Dba o swoje zdrowie.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, zabaw na śniegu i lodzie.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zatruć pokarmowych (w tym grzybami, lekami).
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Wykazuje poczucie przynależności do grup społecznych, w których funkcjonuje: klasa, szkoła, rodzina, środowisko lokalne, gmina, powiat.
 • Zna zasady i przestrzega reguł życia społecznego.
 • Podejmuje działania na rzecz innych osób.
 • Uczy się, jak właściwie się zachowywać w sytuacji zagrożenia.
 • Przeprowadza proste obserwacje, pomiary, ćwiczenia i doświadczenia.
 • Dostrzega w swoim otoczeniu cykle i regularności.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym (np. zmiany w przyrodzie, rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach i w różnych porach roku), otoczeniu społecznym (np. pracę ludzi, ruch drogowy).
 • Dostrzega przyczyny zmian.
 • Dokonuje różnorodnych pomiarów celem odkrywania, sprawdzania i wnioskowania.
 • Bada związki i zależności przyczynowo- skutkowe, przeprowadzając różnorodne doświadczenia.
 • Rozumie konieczność właściwego odżywiania się, rozróżnia rodzaje żywności.
 • Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy.
 • Dba o czystość ciała, higienę osobistą oraz o ład i porządek otoczenia.

IX. Twórcze działanie

 • Zainspirowany tekstem, opowiadaniem, sztuką teatralną, filmem, historyjką obrazkową tworzy opowiadania twórcze, np.: - ciąg dalszy opowiadania, - dalsze losy bohaterów,
  - inne zakończenie opowiadania.
 • Tworzy swobodne teksty na znane mu tematy.
 • Przedstawia sytuacje życiowe w grach dramowych.
 • Projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe.
 • Wiąże treść utworu literackiego, sztuki teatralnej, audycji radiowej, telewizyjnej, filmu
  z różnymi formami ekspresji.
 • Tworzy proste tematy muzyczne, ilustracje muzyczne do wierszy i opowiadań.
 • Ustala niezbędne czynności prowadzące do zrealizowania zadania.
 • W czasie pracy przestrzega kolejności działań.
 • Elastycznie reaguje na propozycje zmian w czasie wykonywanej pracy.
 • Ocenia efekty własnej pracy.
 • Bezpiecznie posługuje się materiałami i narzędziami.
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych.
 • Wykazuje nawyk właściwego, oszczędnego wykorzystywania narzędzi i urządzeń technicznych.
 • Umiejętnie działa w zespole.
 • Porządkuje miejsce pracy po zakończeniu działań.
 • Ma świadomość, że każda praca musi być zakończona w określonym czasie.
 • Ma świadomość konieczności właściwej organizacji stanowiska pracy.

X. Sprawność ruchowa

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.
 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne.
 • Przyjmuje poprawne pozycje do ćwiczeń.
 • Sprawnie rzuca, chwyta, celuje, biega, skacze, pokonuje przeszkody.
 • Wykonuje podstawowe ćwiczenia korygujące postawę ciała.

  

Język angielski

Tiger 2                                                                       

PLAN WYNIKOWY

 

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE

 

 

WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

 

UNIT 1 – A SURPRISE           

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet

 

 

§  Potrafi określić położenie przedmiotów, używając przyimków tj. in, on, under

§  Nazywa niektóre elementy wyposażenia domu, tj.: bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, See you soon

§  Rozumie zwrot grzecznościowy How are you?  i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank you.

§  Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się znajduje, tj: Where’s (Jay)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: In the (hall). /Under the (table).

§  Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś znajduje się we wskazanym miejscu: Is (Sue) in the (cupboard)? 

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, she is./No, she isn’t.

 

§  Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)? 

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.

§  Wskazuje elementy wyposażenia i zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa pomieszczenia w domu, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet, jak i inne

§  Potrafi określić położenie przedmiotów, używając różnych przyimków miejsca

 

§  Nazywa elementy wyposażenia domu, m.in: bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa, cupboard, table, chair

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

§  Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot grzecznościowy How are you?  i potrafi na niego odpowiednio zareagować

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytania o to, gdzie ktoś się znajduje, tj: Where’s (Jay)? i odpowiada na nie pełnym zdaniem.

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, czy ktoś lub coś znajduje się we wskazanym miejscu: Is (Sue) in the (cupboard)? i poprawnie na nie odpowiada

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)? 

i poprawnie na nie odpowiada

 

§  Wskazuje elementy wyposażenia i poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa).

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§   Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§   Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§   Nazywa pomieszczenia w domu oraz niektóre elementy jego wyposażenia

§   Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Where’s Li? i The shower is in the bathroom.

§   Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§   Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę // w usłyszanych wyrazach

§   Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§   Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§   Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§   Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§   Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§   Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Etyka

§  Przeważnie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite pomieszczenia w domu oraz elementy jego wyposażenia

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: Where’s Li? i The shower is in the bathroom.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę //

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i proste zdania

§  Samodzielnie i poprawnie przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Etyka

§  Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

 

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

UNIT 2 – A NEW PET

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre zwierzęta domowe, tj.: bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle

 

§  Nazywa niektóre rodzaje pożywienia, tj. fish, grass, leaves, meat, seeds, insects

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, See you soon

§  Rozumie zwrot grzecznościowy How are you?  i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank you.

§  Rozumie pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has (she) got a (hamster)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, (she) has./No (she) hasn’t.

§  Z pomocą nauczyciela opisuje, co ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t got a (lizard).

 

§  Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)?  i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.

§  Wskazuje zwierzęta domowe i zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … (cat).

§  Rozumie pytania o to, co jedzą zwierzęta: What do (rabbits) eat?  i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: (Rabbits) eat (grass).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa zwierzęta domowe, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle, jak i inne

§  Nazywa rodzaje pożywienia zwierząt, m.in: fish, grass, leaves, meat, seeds, insects

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

§  Rozumie i samodzielnie stosuje zwrot grzecznościowy How are you?  i potrafi na niego odpowiednio zareagować

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has (she) got a (hamster)? i odpowiada na nie pełnym zdaniem

§  Samodzielnie i poprawnie opisuje, co ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t got a (lizard).

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)? 

i poprawnie na nie odpowiada

 

§  Wskazuje zwierzęta domowe i poprawnie je nazywa: It’s a … (hamster).

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, co jedzą zwierzęta: What do (rabbits) eat?  i poprawnie na nie odpowiada

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa zwierzęta domowe oraz niektóre rodzaje ich pożywienia

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: She’s got a new pet i Different pets, different food.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę / r / w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§  Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

§  Jest świadomy, że należy podejmować obowiązki domowe

 

Edukacja przyrodnicza

§  Nazywa niektóre zwierzęta i rośliny, i wybrane ich cechy charakterystyczne

§  Z pomocą nauczyciela opisuje niektóre warunki konieczne do rozwoju zwierząt

 

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite zwierzęta domowe oraz rodzaje ich pożywienia

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: She’s got a new pet i Different pets, different food.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / r /

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i proste zdania

§  Samodzielnie i poprawnie przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

§  Jest świadomy, że należy podejmować obowiązki domowe i czyni to

 

Edukacja przyrodnicza

§  Nazywa rozmaite zwierzęta i rośliny, i ich cechy charakterystyczne

§  Samodzielnie i poprawnie opisuje niektóre warunki konieczne do rozwoju zwierząt

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

UNIT 3 – WHERE’S MY COAT?        

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt

 

§  Wymienia pory roku, tj.: spring, summer, autumn, winter

§  Nazywa niektóre rośliny, tj. flowers, tree, leaves

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, Welcome to… It’s time to say goodbye.

§  Rozumie pytania o to, co do niego należy, tj: Is this your (hat)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, it is./No, it isn’t.

 

§  Z pomocą nauczyciela i przeważnie poprawnie opisuje, w co jest ubrany: I’m wearing my (coat).

§  Rozumie pytanie o to, jaka jest jego ulubiona pora roku: What’s your favourite season? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada, np. spring

§  Z pomocą nauczyciela i przeważnie poprawnie wyraża swoje upodobania: My favourite season is (summer).

§  Zazwyczaj poprawnie nazywa pory roku: It’s (winter).

 

SŁOWNICTWO

§  Nazywa ubrania, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:coat, jumper, shirt, shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt, jak i inne

§  Swobodnie i poprawnie wymienia pory roku, tj.: spring, summer, autumn, winter

§  Nazywa różnorodne rośliny, m.in. flowers, tree, leaves

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytania o to, co do niego należy, tj: Is this your (hat)? i odpowiada na nie pełnym zdaniem

§  Samodzielnie i poprawnie opisuje, w co jest ubrany: I’m wearing my (coat).

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o ulubioną porę roku: What’s your favourite season? i poprawnie na takie pytanie odpowiada

 

§  Samodzielnie i poprawnie wyraża swoje upodobania: My favourite season is (summer).

§  Poprawnie nazywa i opisuje pory roku: It’s (winter).

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa niektóre ubrania, pory roku oraz wybrane rośliny

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I’m wearing a coat i What’s your favourite season?

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę // w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§  Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Edukacja przyrodnicza

§  Z pomocą nauczyciela opisuje zjawiska przyrody w zależności od pór roku

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje ubrania, pory roku i rośliny

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: I’m wearing a coat i What’s your favourite season?

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę //

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i proste zdania

§  Samodzielnie i poprawnie przepisuje wyrazy

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Edukacja przyrodnicza

§  Samodzielnie i chętnie opisuje i wyjaśnia zjawiska przyrody w zależności od pór roku

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 


 

UNIT 4 – BREAK TIME          

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre gry i zabawy, tj.: basketball, board game, cards, computer game, football, hide and seek, hopscotch, tag

 

§  Nazywa niektóre miejsca w szkole: canteen, classroom, corridor, gym, library, playground

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, Welcome to… It’s time to say goodbye

§  Rozumie pytanie z propozycją zabawy, tj: Do you want to play (football)? i zazwyczaj poprawnie na nie reaguje: Yes, great!/No, thanks.

§  Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj poprawnie wyraża chęć wykonania czynności lub jej brak: I (don’t) want to play (tag).

§  Rozumie zakaz lub przyzwolenie, tj.: You can/can’t play (cards) in the (classroom).

SŁOWNICTWO

§  Nazywa gry i zabawy, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.: basketball, board game, cards, computer game, football, hide and seek, hopscotch, tag, jak i inne

§  Nazywa różne miejsca w szkole, m.in.: canteen, classroom, corridor, gym, library, playground

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytanie z propozycją zabawy, tj: Do you want to play (football)? i odpowiednio na nie reaguje

§  Samodzielnie i poprawnie wyraża chęć wykonania czynności lub jej brak: I (don’t) want to play (tag).

 

§  Rozumie oraz samodzielnie i poprawnie wyraża zakaz lub przyzwolenie, tj.: You can/can’t play (cards) in the (classroom).

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa wybrane gry i zabawy oraz niektóre miejsca w szkole

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I want to play i In the classroom

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje dwugłoskę / / w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§  Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

§  Z pomocą nauczyciela decyduje, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy

 

Edukacja zdrowotna

§  Ze wsparciem nauczyciela, decyduje, które miejsca są bezpieczne zabaw i gier ruchowych

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite gry i zabawy oraz miejsca w szkole

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: I want to play i In the classroom

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę / /

w usłyszanych wyrazach

 

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i proste zdania

§  Samodzielnie i poprawnie przepisuje wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

§  Świadomie decyduje, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy

 

 

Edukacja zdrowotna

§  Wie, które miejsca są bezpieczne zabaw i gier ruchowych

 

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 5 – WHAT’S THE MATTER?    

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, toothache, tummy ache

 

§  Nazywa niektóre czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, It’s time for (English)/See you!

§  Rozumie pytanie o swoje samopoczucie What’s the matter?  i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc  np. I’m feeling ill.

§  Rozumie pytania o to, co mu dolega tj: Have you got (a headache)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.

§  Z pomocą nauczyciela opisuje swoje  samopoczucie i dolegliwości: I’m feeling (ill). I’ve got a (cough). 

 

§  Rozumie pytania o to, jakie czynności sprzyjające zdrowiu wykonuje codziennie: Do you (wash) every day?

i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.

 

§  Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj poprawnie opisuje czynności sprzyjające zdrowiu, które wykonuje codziennie: I (eat well) every day.

SŁOWNICTWO

§  Nazywa dolegliwości, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj.:cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, toothache, tummy ache, jak i inne

§  Nazywa czynności sprzyjające zdrowiu, m.in.: do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytanie o samopoczucie What’s the matter?  i  potrafi na nie odpowiednio zareagować

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytania o to, co komuś dolega tj: Have you got (a headache)? i poprawnie na nie odpowiada.

§  Samodzielnie i poprawnie opisuje swoje  samopoczucie i dolegliwości: I’m feeling (ill). I’ve got a (cough). 

 

§  Rozumie i samodzielnie zadaje pytania o to, jakie czynności sprzyjające zdrowiu wykonuje codziennie: Do you (wash) every day? i poprawnie na nie odpowiada

 

§  Samodzielnie i poprawnie opisuje czynności sprzyjające zdrowiu, które wykonuje codziennie: I (eat well) every day.

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa niektóre dolegliwości oraz wybrane czynności sprzyjające zdrowiu

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I’m feeling ill. i Keep healthy.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę / ɒ / w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§  Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Edukacja zdrowotna

§  Ze wsparciem nauczyciela buduje świadomość, że nie wolno zażywać lekarstw niezgodnie z przeznaczeniem

§  Zachęcany przez nauczyciela, dba o higienę osobistą

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje rozmaite dolegliwości oraz czynności sprzyjające zdrowiu

 

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: I’m feeling ill. i Keep healthy.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje głoskę / ɒ /

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodzielnie i chętnie odgrywa scenki

i dialogi

§  Samodzielnie korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Poprawnie i z łatwością czyta wyrazy i proste zdania

§  Samodzielnie i poprawnie przepisuje wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna

§  Samodzielnie śpiewa piosenki i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Poprawnie i samodzielnie ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Zawsze kulturalnie zwraca się
do rozmówcy, używając poprawnych zwrotów grzecznościowych

 

§  Z zaangażowaniem uczestniczy w zabawie teatralnej

§  W odgrywanych scenkach posługuje się rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Samodzielnie wykonuje i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Współpracuje z innymi dziećmi
w zabawie

 

Edukacja zdrowotna

§  Ma świadomość, że nie wolno zażywać lekarstw niezgodnie z przeznaczeniem

 

§  Dba o higienę osobistą

 

 

Zajęcia techniczne

§  Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty

 

§  Samodzielnie wykonuje minikarty obrazkowe

 

 

UNIT 6 – ON HOLIDAY         

 

Środki językowe

SŁOWNICTWO

§  Nazywa niektóre miejsca odwiedzane na wakacjach, tj: aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo

§  Wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cross the road

 

STRUKTURY

§  Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, It’s time for (English)/See you!

§  Z pomocą nauczyciela wskazuje i nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach: Look! There’s a (funfair).

§  Rozumie pytania o to, czy w danym mieście znajduje się wybrane miejsce: Is there an (aquarium)? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada Yes, there is./No, there isn’t.

§  Z pomocą nauczyciela określa, czy dane miejsce znajduje się w wybranym mieście: In (our) town, there’s/there isn’t (a zoo).

 

§  Ze wsparciem nauczyciela i zazwyczaj poprawnie wyraża chęć pójścia w dane miejsce: I want to go to the (beach).

 

§  Rozumie i z pomocą nauczyciela wyraża zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on the pavement. 

 

SŁOWNICTWO

§  Nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach, zarówno te wprowadzone w podręczniku, tj: aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo, jak i inne

§  Bezbłędnie opisuje zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cross the road

 

STRUKTURY

§  Swobodnie stosuje zwroty na powitanie i pożegnanie

 

 

§  Samodzielnie i poprawnie wskazuje i nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach: Look! There’s a (funfair).

 

 

§  Rozumie i samodzielnie formułuje pytania o to, czy w danym mieście znajduje się wybrane miejsce: Is there an (aquarium)? i poprawnie na nie odpowiada

§  Samodzielnie i bezbłędnie określa, czy dane miejsce znajduje się w wybranym mieście: In (our) town, there’s/there isn’t (a zoo).

 

§  Poprawnie i samodzielnie wyraża chęć pójścia w dane miejsce: I want to go to the (beach).

 

§  Samodzielnie i bezbłędnie wyraża zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on the pavement. 

Umiejętności wg NPP

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na proste polecenia

 

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach i wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: In this town i The road safety.

§  Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Przeważnie poprawnie rozpoznaje dwugłoskę / / w usłyszanych wyrazach

§  Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce

§  Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi

§  Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego

§  Przeważnie współpracuje
z rówieśnikami w trakcie nauki

§  Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

§  Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i proste zdania

 

Edukacja muzyczna

§  Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki

i recytuje proste rymowanki

 

Edukacja polonistyczna

§  Z pomocą nauczyciela ilustruje śpiewane piosenki mimiką i gestem

§  Kulturalnie zwraca się do rozmówcy, przeważnie używając poprawnych zwrotów, stara się stosować formy grzecznościowe

§  Uczestniczy w zabawie teatralnej

 

§  W odgrywanych scenkach stara się posługiwać rekwizytami

 

Edukacja plastyczna

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje

i koloruje ilustracje

 

Edukacja społeczna

§  Przeważnie współpracuje z innymi dziećmi w zabawie

 

Edukacja zdrowotna

§  Z pomocą nauczyciela wymienia zasady poruszania się po drogach

 

Zajęcia techniczne

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty

§  Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

Język obcy

§  Reaguje werbalnie i niewerbalnie
na  proste polecenia i samodzielnie je wydaje

§  Bez problemów rozpoznaje zwroty codzienne

§  Nazywa i opisuje miejsca odwiedzane na wakacjach, oraz wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

§  Samodzielnie śpiewa piosenki: In this town i The road safety.

 

§  Samodzielnie i poprawnie recytuje proste rymowanki

§  Bezbłędnie rozpoznaje dwugłoskę / /

w usłyszanych wyrazach

§  Rozumie sens opowiadanych historyjek 

i poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce; samodzielnie opowiada historyjkę

§  Samodziel